ธรรมวาทีปัญหาสูตร ... วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  28 ต.ค. 2562
หมายเลข  31261
อ่าน  495

  

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)
พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ
วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   คือ

ธรรมวาทีปัญหาสูตร
(ว่าด้วยปัญหา ว่า  ใครเป็นธรรมวาที เป็นต้น)

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ - หน้าที่ ๙๑

๓. ธรรมวาทีปัญหาสูตร
(ว่าด้วยปัญหา ว่า ใครเป็นธรรมวาที เป็นต้น)

[๔๙๙]  สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตร อยู่ ณ บ้านนาลกคาม แคว้นมคธ ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อว่าชัมพุขาทกะ เข้าไปหาท่านพระสารีบุตร ถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่านพระสารีบุตร ครั้นผ่านการปราศรัยพอใจระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกร ท่าน สารีบุตร ใครหนอเป็นธรรมวาที ในโลก ใคร เป็นผู้ปฏิบัติดีในโลก ใครเป็นผู้ไปดีแล้ว ในโลก.

สา.   ดูกร ผู้มีอายุ ท่านผู้ใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ท่านผู้นั้นเป็นธรรมวาทีในโลก อนึ่ง ท่านผู้ใด ปฏิบัติเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ท่านผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลก ราคะ โทสะ โมหะ อันท่านผู้ใด ละแล้ว ถอนรากเสียแล้ว ทำให้เป็นดังตาลยอดด้วน กระทำไม่ได้มีในภายหลัง ไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา ท่านผู้นั้นเป็นผู้ไปดีแล้วในโลก.

ช.  ดูกร ท่านผู้มีอายุ มรรคามีอยู่หรือ ปฏิปทามีอยู่หรือ เพื่อละราคะ โทสะ โมหะนั้น.

สา.   มีอยู่  ผู้มีอายุ.

ช.   ดูกร ท่านผู้มีอายุ ก็มรรคาเป็นไฉน ปฏิปทาเป็นไฉน เพื่อละราคะ โทสะ โมหะนั้น.

สา.  อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘  คือ ความเห็นชอบ ความดำริชอบวาจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ ความเพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งมั่นชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะนั้น.

ช.  ดูกร ท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อละราคะโทสะ โมหะนั้น และเพียงพอเพื่อความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร.

จบ ธรรมวาทีปัญหาสูตรที่ ๓

อรรถกถาธรรมวาทีปัญหาสูตรที่ ๓

บทว่า เต โลเก สุคตา ความว่า ท่านเหล่านั้น ชื่อว่า ไปดีแล้ว เพราะละราคะเป็นต้น ไปแล้ว. 

บทว่า ทุกฺขสฺส โข อาวุโส ปริญฺญตฺถํ ความว่า เพื่อกำหนดรู้วัฏฎทุกข์

จบ ธรรมวาทีปัญหาสูตรที่ ๓


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป

ธรรมวาทีปัญหาสูตร
(ว่าด้วยปัญหา ว่า ใครเป็นธรรมวาที เป็นต้น)

ชัมพุขาทกปริพาชก  ถามท่านพระสารีบุตรว่า ใครคือผู้เป็นธรรมวาที (กล่าวธรรม) ในโลก ใครคือผู้ปฏิบัติดีในโลก และใครคือผู้ไปดีแล้วในโลก

ท่านพระสารีบุตร กล่าวตอบว่า ผู้แสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ชื่อว่าผู้เป็นธรรมวาที ผู้ปฏิบัติเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดี และ ผู้ที่ละราคะ โทสะ โมหะได้แล้ว ชื่อว่าผู้ไปดีแล้ว

และชัมพุขาทกปริพาชกได้ถามต่อไปถึงหนทางที่จะเป็นไปเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งท่านพระสารีบุตรได้แสดงถึงหนทาง คือ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ มีความเห็นชอบเป็นต้น ว่า เป็นไปเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุให้ชัมพุขาทกปริพาชกได้ชื่นชมในหนทางอันประเสริฐนี้.

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

การปฏิบัติธรรม คือการละอกุศล ละโลภะ โทสะ โมหะ

โลภะ โทสะ โมหะ

ธรรมวาทีและอธรรมวาที

กิเลสตัณหา

ที่ไม่พอ สำหรับเก็บ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 31 ต.ค. 2562

การสนทนาพระสูตร วันเสาร์ที่2พฤศจิกายน 2562 หัวข้อธรรมะวาทีปัญหาสูตร ฟังไว้ พิจรณาไว้ ฟังหรืออ่านข้อความ ด้วยความเคารพ จนกว่าจะประจักษ์แจ้งในข้อความ เป็นจิระกาละภาวนา ขั้นการฟัง กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิต ของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ