วุฏฐิสูตร ... วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  26 พ.ย. 2562
หมายเลข  31333
อ่าน  347

  

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๒

คือ 

วุฏฐิสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๐๒

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๐๒

 ๔. วุฏฐิสูตร

[๒๐๔]  เทวดาทูลถามว่า

บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น อะไรหนอประเสริฐ 

บรรดาสิ่งที่ตกไป อะไรหนอประเสริฐ 

บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้า ใครเป็นผู้ประเสริฐ 

บรรดาชนผู้แถลงคารม ใครเป็นผู้ประเสริฐ

[๒๐๕]  เทวดา ผู้หนึ่ง แก้ว่า

บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น ข้าวกล้า เป็นสิ่งประเสริฐ   

บรรดาสิ่งที่ตกไป ฝนเป็นสิ่งประเสริฐ  

บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้า เหล่าโค เป็นสิ่งประเสริฐ

บรรดาชนผู้แถลงคารม บุตรเป็นผู้ประเสริฐ

[๒๐๖]  พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสตอบว่า

บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชชา เป็นสิ่งประเสริฐ 

บรรดาสิ่งที่ตกไป  อวิชชาตกไป ประเสริฐ

บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้า พระอริยสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐ 

บรรดาชนผู้แถลงคารม พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐ    

จบวุฏฐิสูตร

อรรถกถาวุฏฐิสูตร (นำมาเพียงบางส่วน)  

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า วิชฺชา ได้แก่ วิชชาในมรรค ๔ เพราะว่าวิชชานั้น เมื่อเกิด ย่อมถอนขึ้นซึ่งอกุศลธรรมทั้งปวง ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฺฐา แปลว่า บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น วิชชาเป็นสิ่งประเสริฐ.    

บทว่า อวิชฺชา ได้แก่ มหาอวิชชาอันมีวัฏฏะเป็นมูล เพราะอวิชชาที่ตกไป นั่น เป็นสิ่งประเสริฐกว่าสิ่งที่ตกไป คือ ที่จมลงไป. 

บทว่า ปวชฺชมานานํ ได้แก่ บรรดาสัตว์ผู้ไปด้วยเท้า คือ ผู้ไปด้วยลำแข้ง พระสงฆ์ ผู้เป็นนาบุญอันไม่ทราม เป็นผู้ประเสริฐ เพราะว่า สัตว์ทั้งหลายเห็นพระสงฆ์นั้นในที่นั้นๆ แล้ว ย่อมถึงความสวัสดี.  

บทว่า พุทฺโธ อธิบายว่า บุตร หรือว่า บุคคลอื่นๆ จงพักไว้ก่อน บรรดาชนเหล่าใด เหล่าหนึ่งผู้แถลงคารม พระพุทธเจ้าเป็นผู้ยอดเยี่ยม เพราะว่า  เหล่าสัตว์ทั้งหลายจำนวนหลายแสน อาศัยการแสดงธรรมของพระองค์แล้ว ก็หลุดพ้นจากเครื่องผูกได้ ดังนี้แล.   

จบอรรถกถาวุฏฐิสูตรที่ ๔


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป
วุฏฐิสูตร

เทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า และพระองค์ได้ตรัสตอบ ดังนี้

บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น อะไรประเสริฐ  

วิชชา หรือ ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก

บรรดาสิ่งที่ตกไป อะไรประเสริฐ  

อวิชชา ความไม่รู้ ตกไป ย่อมเป็นสิ่งประเสริฐ

บรรดาชนผู้เดินไปด้วยเท้า ใครเป็นผู้ประเสริฐ  

พระอริยสงฆ์สาวก

บรรดาบุคคลผู้แถลงคารม (ผู้พูด) ใครเป็นผู้ประเสริฐ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ปัญหาธรรม ควรค่าแก่การพิจารณา

การสะสมกุศล โดยการอบรมเจริญปัญญา

โมหะ โมหะเจตสิก ความเห็นผิด ความไม่รู้ อวิชชา

อวิชชาคืออะไร

การคบของพระผู้มีพระภาคต่างจากบุคคลอื่น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นบุคคลเอก

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
papon
papon
วันที่ 29 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 2 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ