ฟังด้วยความเคารพ


         การฟังพระธรรม จะฟังเมื่อไรก็ได้ แต่คำนึงถึงจิตที่ฟังว่า จิตที่ฟัง ฟังเพื่ออะไร บางคนอาจจะฟังแล้วไม่ได้เข้าใจเลยว่า พระธรรมที่ได้ฟัง แม้พยัญชนะจะตื้น คือ เป็นภาษาหนึ่งภาษาใดที่สามารถจะเข้าใจในภาษานั้น แต่อรรถลึกซึ้ง เพราะว่ากล่าวถึงสภาพธรรมที่มีจริงๆทั้งหมด ไม่เว้นเลย ใครจะเกิดเมื่อไร สมัยไหน แต่ก็เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ตามความเป็นจริง จากคนซึ่งไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้เลย จนกระทั่งสามารถมีความเห็นถูกต้องและละคลายกิเลสจนกระทั่งดับกิเลสได้หมด เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่เคารพในพระธรรมอย่างยิ่ง คือ ฟัง แล้วก็รู้ว่าตัวเองมีความเข้าใจในสิ่งที่ฟังมากน้อยแค่ไหน และข้อสำคัญที่สุด คือ จิตที่กำลังฟัง ถ้าฟังด้วยความเคารพ จะไม่ใช่ตัวเราซึ่งเป็นผู้รู้ หรือเป็นคนที่อยากจะเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ พอได้ยินภาษาบาลีสักคำหนึ่ง ก็อยากจะรู้ความหมายแล้ว แต่ไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมที่มีจริงๆ ว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคำที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก กล่าวถึงสภาพธรรมทั้งหมดที่มีจริงๆ ทุกขณะนี่เอง เพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ก็ไม่สามารถเข้าถึงสภาพธรรมที่เป็นอนัตตา


    Tag  พยัญชนะตื้น ฟังเพื่ออะไร ฟังเมื่อไรก็ได้ สภาพธรรมที่มีจริง อรรถลึกซึ้ง เข้าถึงสภาพธรรม เข้าใจในสิ่งที่ฟัง เคารพในพระธรรม
    หมายเลข 5227
    6 ก.ย. 2558