เป็นศัตรูกับใครหรือเปล่า


  ท่านอาจารย์ คุณเด่นพงศ์มีศัตรูหรือเปล่า

  เด่นพงศ์ มีครับ

  ท่านอาจารย์ ใคร

  เด่นพงศ์ กิเลสครับ

  ท่านอาจารย์ ขณะใดที่ไม่เมตตา เป็นศัตรูแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนนั้นจะทำผิดอย่างร้ายแรง พระผู้มีพระภาคตรัสให้โกรธ ให้ทำร้าย หรือให้มีเมตตา

  เด่นพงศ์ ให้มีเมตตาครับ

  ท่านอาจารย์ ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าขณะใดก็ตามมีเมตตา ก็ไม่เป็นศัตรูแล้ว ไม่ใช่เราต้องอยากไม่เป็นศัตรูกับใคร หรืออยากเป็นศัตรูกับใคร แต่ต้องทราบจริงๆ ว่า ขณะใดก็ตามที่อกุศลจิตเกิด ขณะนั้นเป็นมิตรหรือเปล่า เป็นมิตรกับจิตที่เกิดกับอกุศลนั้นหรือเปล่า ศัตรูอยู่ในใจนะคะ ใกล้ชิดมาก เอาไม่ออกเลย เกิดพร้อมจิต และดับไปพร้อมจิต แต่ก็ไม่ได้กำจัดศัตรูนั้น จะไปกำจัดศัตรูอื่น แล้วจริงๆ แล้ว ก็ลืมไปอีกแล้วว่า ธรรมเป็นธรรม แล้วก็เป็นอนัตตาด้วย


  หมายเลข 5232
  18 ก.พ. 2567