ภตสูตร ... พระสูตรวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  18 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30952
อ่าน  287

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 
วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

คือ 
ภตสูตร
จาก

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่ม ๓๖ - หน้าที่ ๗

----------------------------

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่ม ๓๖ - หน้าที่ ๗
๔. ภตสูตร 
(ว่าด้วยธรรม  ๕ ประการ ที่นำไปนรกและสวรรค์)

[๔]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการย่อมถูกนำมาทิ้งไว้ในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานำมาทิ้งไว้  ฉะนั้น    ธรรม  ๕  ประการเป็นไฉน  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา  ๑  ไม่มีหิริ  ๑  ไม่มีโอตตัปปะ ๑  เกียจคร้าน  ๑  มีปัญญาทราม  ๑  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการนี้แล   ย่อมถูกนำมาทิ้งไว้ในนรก   เหมือนสิ่งของที่เขานำมาทิ้งไว้ฉะนั้น.

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ  ย่อมเป็นผู้ได้รับเชิญมาไว้บนสวรรค์   เหมือนสิ่งของที่เขานำมาวางไว้ ฉะนั้น    ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน   คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เป็นผู้มีศรัทธา  ๑  มีหิริ  ๑  มีโอตตัปปะ  ๑  ปรารภความเพียร    ๑  มีปัญญา  ๑  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล  ย่อมเป็นผู้ได้รับเชิญมาไว้บนสวรรค์  เหมือนสิ่งของที่เขานำมาวางไว้ ฉะนั้น.

จบภตสูตรที่  ๔.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 มิ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
ภตสูตร
(ว่าด้วยธรรม ๕ ประการ ที่นำไปนรก และ สวรรค์)

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ ย่อมถูกนำมาทิ้งไว้ในนรก ได้แก่
-ไม่มีศรัทธา 
-ไม่มีหิริ  
-ไม่มีโอตตัปปะ   
-เกียจคร้าน

-มีปัญญาทราม

และทรงแสดง ว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๕  ประการ ย่อมถูกเชิญมาไว้บนสวรรค์  ได้แก่
-มีศรัทธา 
-มีหิริ  
-มีโอตตัปปะ   
-ปรารภความเพียร
-มีปัญญา

(ตามข้อความที่ปรากฏในพระสูตร)

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
ความหมายของคำว่า บวช
หิริ และ โอตตัปปะ [ธรรมสังคณีปกรณ์]
หิริโอตตัปปะ เป็นธรรมคุ้มครองโลก
ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ   
ภิกษุต้องอาบัติ ถ้าไม่ปลงต้องตกนรกหรือไม่
เถระปลอม
ชาวบ้านไม่รู้จักพระ พระก็ไม่รู้จักพระ ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ
มหาโจร      

ลักษณะของทิฏฐิ กับ ปัญญา

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ