ปาฏิโภคสูตร ... วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  16 ก.ค. 2562
หมายเลข  31037
อ่าน  436

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 

วันเสาร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

คือ 

ปาฏิโภคสูตร 

...จาก...

 พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๔๔๐

 พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๔๔๐

 ๒.  ปาฏิโภคสูตร 
(ว่าด้วยธรรมที่ไม่มีใครรับประกันได้  ๔ อย่าง)

[๑๘๒]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ใครๆ   ซึ่งจะเป็นผู้รับประกันธรรม  ๔ อย่าง  ไม่มี  จะเป็นสมณะ  หรือพราหมณ์  หรือเทวดา  หรือมาร  หรือพรหม  หรือใครๆ ก็ตามในโลก  ธรรม ๔  อย่างเป็นไฉน  คือ

ใครๆ ซึ่งจะเป็นผู้รับประกันว่า  สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่  ดังนี้  ไม่มีเลย  จะเป็นสมณะ  หรือพราหมณ์  หรือเทวดา  หรือมาร หรือพรหม  หรือใครๆ ก็ตามในโลก

ใครๆ ซึ่งจะเป็นผู้รับประกันว่า สิ่งที่มีความเจ็บไข้  เป็นธรรมดา  อย่าเจ็บไข้  ดังนี้  ไม่มีเลย  จะเป็นสมณะ หรือพราหมณ์  หรือเทวดา หรือมาร  หรือพรหม  หรือใครๆ ก็ตามในโลก

ใครๆ   ซึ่งจะเป็นผู้รับประกันว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา 
อย่าตาย   ดังนี้  ไม่มีเลย  จะเป็นสมณะ  หรือพราหมณ์  หรือเทวดา  หรือมาร หรือพรหม  หรือใครๆ ก็ตามในโลก

ใครๆ   ซึ่งจะเป็นผู้รับประกันว่าบาปกรรมเหล่าใดอันประกอบด้วยสังกิเลส(ความเศร้าหมอง)  ทำให้มีภพใหม่  เป็นไปกับด้วยความเร่าร้อน 
มีทุกข์เป็นวิบาก 
อำนวยให้มีชาติชรามรณะต่อไป  วิบากของกรรมเหล่านั้นอย่าเกิดขึ้น ดังนี้ ไม่มีเลย  จะเป็นสมณะ  หรือพราหมณ์  หรือเทวดา 
หรือมาร  หรือพรหม
หรือใครๆ ก็ตามในโลก

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ใครๆ ซึ่งจะเป็นผู้รับประกันธรรม ๔  อย่างนี้แล  ไม่มี
จะเป็นสมณะ  หรือพราหมณ์  หรือเทวดา  หรือมาร  หรือพรหม  หรือใครๆ ก็ตามในโลก.

จบปาฏิโภคสูตรที่  ๒อรรถกถาปาฏิโภคสูตร

พึงทราบวินิจฉัยในปาฏิโภคสูตรที่  ๒  ดังต่อไปนี้ :-

บทว่า  นตฺถิ  โกจิ  ปาฏิโภโค  ความว่า  ชื่อว่าผู้สามารถจะเป็นผู้รับประกันอย่างนี้ ว่า  เราเป็นผู้รับประกันในธรรมนี้ ดังนี้  ย่อมไม่มี.  บทว่า ชราธมฺมํ  ได้แก่  ภาวะที่มีความแก่.  ในบททั้งหมดก็นัยนี้เหมือนกัน.

จบอรรถกถาปาฏิโภคสูตรที่  ๒


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ก.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
ปาฏิโภคสูตร
(ว่าด้วยธรรมที่ไม่มีใครรับประกันได้  ๔ อย่าง)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสิ่งที่ใครๆ ก็รับประกันไม่ได้  ๔  อย่าง
ได้แก่   

ความแก่   (ใครๆ ก็รับประกันไม่ได้ ว่า อย่าแก่)
ความเจ็บไข้  (ใครๆ ก็รับประกันไม่ได้ว่า อย่าเจ็บไข้)    
ความตาย    (ใครๆ ก็รับประกันไม่ได้ ว่า  อย่าตาย)  
และ 
วิบากของบาปกรรม 
(ใครๆ  ก็รับประกันไม่ได้ว่า วิบากของบาปกรรม
อย่าเกิดขึ้น)  

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

เครื่องเตือนจากความตายด้วยพระธรรม
ได้เข้าใจธรรมก่อนตาย
ไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้
ก่อนที่วันนั้นจะมาถึง เราควรทำอะไร?  
ที่พักและเสบียงในการเดินทางไกล 
อกุศลกรรมและอกุศลวิบาก

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 ก.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 ก.ค. 2562

...กราบขอบพระคุณ และกราบอนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
apichet
apichet
วันที่ 21 ก.ค. 2562

อนุโมทนาสาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ