Print 
ชีวิตสูตร ... วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
 
มศพ.
วันที่  19 ก.ย. 2560
หมายเลข  29190
อ่าน  358

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 
วันเสาร์ที่  ๒๓ กันยายน   ๒๕๖๐

คือ 
ชีวิตสูตร
จาก

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ ๕๗๒

----------------------------

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ ๕๗๒

ชีวิตสูตร
(ว่าด้วยก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น)

 [๒๗๑]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   ความเป็นอยู่เพราะการแสวงหาก้อนข้าวนี้     เป็นกรรมที่ลามกของบุคคลผู้เป็นอยู่ทั้งหลาย    บุคคลผู้ด่าย่อมด่าว่าท่านผู้นี้มีบาตรในมือ   ย่อมเที่ยวแสวงหาก้อนข้าวในโลก  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็กุลบุตรทั้งหลาย  เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุ  อาศัยอำนาจแห่งเหตุ  ไม่ได้ถูกพระราชาทรงให้นำไปจองจำไว้เลย     ไม่ได้ถูกพวกโจรนำไปกักขังไว้  ไม่ได้เป็นหนี้   ไม่ได้ตกอยู่ในภัย   เป็นผู้มีความเป็นอยู่เป็นปกติ     ย่อมเข้าถึงความเป็นอยู่ด้วยการแสวงหาก้อนข้าวนั้น    ด้วยคิดว่า   ก็แม้พวกเราแล   เป็นผู้ถูกชาติ   ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์   โทมนัส   อุปายาส   ครอบงำแล้วถูกทุกข์ติดตามแล้ว    ถูกทุกข์ครอบงำแล้ว    แม้ไฉน    การการทำซึ่งที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย  ก็กุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้   เป็นผู้มีอภิชฌามาก  มีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลาย   มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจชั่วร้าย   มีสติหลงลืม  ไม่รู้สึกตัว    มีจิตไม่ตั้งมั่น    มีจิตหมุนไปผิด  ไม่สำรวมอินทรีย์  เรากล่าวบุคคลนี้ว่า  มีอุปมาเหมือนดุ้นฟืนในที่เผาผี ที่ไฟติดทั่วแล้วทั้งสองข้าง  ตรงกลางเปื้อนคูถ  จะใช้ประโยชน์เป็นฟืนในบ้านในป่า    ก็ไม่สำเร็จ ฉะนั้น    บุคคลนี้ เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์    และไม่ยังผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้ว ในพระสูตรนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า

       บุคคลผู้มีส่วนชั่ว     เสื่อมแล้วจากโภคะแห่งคฤหัสถ์  
ย่อมขจัดผลแห่งความ
เป็นสมณะให้กระจัดกระจายไป   
เหมือน
ดุ้นฟืนในที่เผาผีพินาศไปอยู่    ฉะนั้นก้อนเหล็กร้อน
เปรียบด้วยเปลวไฟ    อัน
บุคคลบริโภคแล้ว   ยังจะดีกว่า  
บุคคลผู้
ทุศีล   ผู้ไม่สำรวม    พึงบริโภคก้อนข้าวของชาว
แว่นแคว้น จะดีอะไร.

จบชีวิตสูตรที่  ๒


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ก.ย. 2560 23:17 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
ชีวิตสูตร
(ว่าด้วยก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า  ความเป็นอยู่เพราะการแสวงหาก้อนข้าวเป็นการเลี้ยงชีพที่ต่ำสุด       ผู้ที่ออกบวชเป็นภิกษุ ด้วยความตั้งใจที่จะถึงความเป็นผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ(คือ เพื่อพ้นจากทุกข์) แต่กลับไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ เป็นผู้มากไปด้วยความติดข้อง  เป็นผู้พยาบาท คิดชั่ว   หลงลืมสติ  ไม่รู้สึกตัว    มีจิตไม่ตั้งมั่น    มีจิตหมุนไปผิด  ไม่สำรวมอินทรีย์   ย่อมไม่ได้รับประโยชน์จากการบวช  การบวชไม่สำเร็จประโยชน์ เปรียบเหมือนกับดุ้นฟืนเผาผี ที่ข้างทั้งสองถูกไฟติด ส่วนตรงกลางก็เปื้อนคูถ  ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ใดๆ   และบุคคลนั้น ก็เสื่อมทั้งจากโภคะของคฤหัสถ์และเสื่อมเพราะไม่สามารถยังผลแห่งความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
อภิชฌา
ความพยาบาท กับการเผาจิต
ขณะที่หลงลืมสติ กับ มีสติ
อินทรียสังวร
ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ
พระทำผิดวินัยสงฆ์รับโทษอย่างไร
สมณะ และ พราหมณ์ [มหาอัสสปุรสูตร] 
ไม่เข้าใจธรรม บวชทำไม
ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ
จะบวชหรือจะบาป

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 20 ก.ย. 2560 08:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 ก.ย. 2560 20:32 น.

    ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ