สมณะ และ พราหมณ์ [มหาอัสสปุรสูตร]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  8 มิ.ย. 2554
หมายเลข  18507
อ่าน  1,679

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๒๑๖ [๔๗๘]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็อย่างไร  ภิกษุจึงชื่อว่า  สมณะ? เหล่าอกุศลธรรมอันลามก  อันให้เศร้าหมอง  นำให้เกิดในภพใหม่   ให้มีความกระวนกระวาย  มีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติ  ชรา  มรณะต่อไป  อันภิกษุนั้นระงับเสียแล้วอย่างนี้แล  ภิกษุชื่อว่า  สมณะ.     ก็อย่างไร  ภิกษุ  จึงชื่อว่า  พราหมณ์? เหล่าอกุศลธรรมอันลามก   อันให้เศร้าหมอง   นำให้เกิดในภพใหม่  ให้มีความกระวนกระวาย  มีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติ  ชรา  มรณะต่อไป  อันภิกษุนั้นลอยเสียแล้วอย่างนี้แล  ภิกษุชื่อว่าพราหมณ์.


Tag  กิเลส พราหมณ์ ระงับ ลอย สมณะ อกุศลธรรม
  ความคิดเห็น 1  
 
thorn
วันที่ 6 ก.ย. 2554

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 119

ชฏิลสูตร 

 ........ลำดับนั้นแล  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว  จึง

ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า

ความสะอาดย่อมไม่มีเพราะน้ำ  (แต่)ชนเป็นอัน

มากยังอาบอยู่ในน้ำนี้  สัจจะ  และธรรมมีอยู่ในผู้

ใด  ผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและเป็นพราหมณ์.

 

ขอบคุณ และขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 2  
 
thorn
วันที่ 6 ก.ย. 2554

พราหมณ์ ในที่นี้ มีความหมายเดียวกันหรือเปล่า

ขอบคุณ และขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 12 ก.ย. 2554

เรียนความเห็นที่ 2 ครับ

พราหมณ์ใน 2 สูตรข้างต้น มีความหมายเหมือนกัน คือ มีบาปอันลอยแล้ว

แต่พราหมณ์โดยนัยอื่นๆ ทั่วไป หมายถึงผู้เรียนวิชา ไตรเพท นับถือลัทธิพราหมณ์ครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ประสาน
วันที่ 21 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ประสาน
วันที่ 21 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ