สมณะ และ พราหมณ์ [มหาอัสสปุรสูตร]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  8 มิ.ย. 2554
หมายเลข  18507
อ่าน  1,418

       พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๒๑๖         [๔๗๘]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ก็อย่างไร  ภิกษุจึงชื่อว่า  สมณะ?        เหล่าอกุศลธรรมอันลามก  อันให้เศร้าหมอง  นำให้เกิดในภพใหม่      ให้มีความกระวนกระวาย  มีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติ  ชรา  มรณะต่อไป  อันภิกษุนั้นระงับเสียแล้วอย่างนี้แล  ภิกษุชื่อว่า   สมณะ.         ก็อย่างไร  ภิกษุ   จึงชื่อว่า  พราหมณ์?        เหล่าอกุศลธรรมอันลามก   อันให้เศร้าหมอง    นำให้เกิดในภพใหม่  ให้มีความกระวนกระวาย  มีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติ  ชรา  มรณะต่อไป  อันภิกษุนั้นลอยเสียแล้วอย่างนี้แล  ภิกษุชื่อว่าพราหมณ์.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
thorn
วันที่ 6 ก.ย. 2554

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 119
                               
                                           ชฏิลสูตร 

 ........ลำดับนั้นแล     พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว     จึง

ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า

                 ความสะอาดย่อมไม่มีเพราะน้ำ   (แต่)ชนเป็นอัน

           มากยังอาบอยู่ในน้ำนี้    สัจจะ    และธรรมมีอยู่ในผู้

           ใด  ผู้นั้นเป็นผู้สะอาดและเป็นพราหมณ์.

 

ขอบคุณ และขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thorn
วันที่ 6 ก.ย. 2554

พราหมณ์ ในที่นี้ มีความหมายเดียวกันหรือเปล่า

ขอบคุณ และขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 12 ก.ย. 2554

เรียนความเห็นที่ 2 ครับ

พราหมณ์ใน 2 สูตรข้างต้น มีความหมายเหมือนกัน คือ มีบาปอันลอยแล้ว

แต่พราหมณ์โดยนัยอื่นๆทั่วไป หมายถึงผู้เรียนวิชา ไตรเพท นับถือลัทธิพราหมณ์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 21 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 21 พ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ