Print 
เรื่อง พระเสยยสกเถระ ... พระสูตรวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
มศพ.
วันที่  3 ต.ค. 2560
หมายเลข  29224
อ่าน  442

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••


--------------------

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 
วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม   ๒๕๖๐

คือ 
เรื่องพระเสยยสกเถระ
จาก

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม  ๔๓ - หน้าที่ ๙

----------------------------
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม  ๔๓ - หน้าที่ ๙

๒.  เรื่องพระเสยยสกเถระ  

ข้อความเบื้องต้น


พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน     ทรงปรารภพระเสยยสกเถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า  "ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา" เป็นต้น.

พระเถระทำปฐมสังฆาทิเสส
ดังได้สดับมา พระเสยยสกัตเถระนั้น เป็นสัทธิวิหาริกของพระโลฬุทายีเถระ  บอกความไม่ยินดีของตนแก่พระโลฬุทายีนั้น ถูกท่านชักชวนในการทำปฐมสังฆาทิเสส เมื่อความไม่ยินดีเกิดทวีขึ้น ได้ทำกรรมนั้นแล้ว.

กรรมชั่วให้ทุกข์ในภพทั้งสอง

พระศาสดา   ได้สดับกิริยาของเธอ   รับสั่งให้เรียกเธอมาแล้ว   ตรัสถามว่า   "ได้ยินว่า เธอทำอย่างนั้นจริงหรือ ?"  เมื่อเธอทูลว่า "อย่างนั้นพระเจ้าข้า ?  "จึงตรัสว่า  "แน่ะโมฆบุรุษ เหตุไร เธอจึงได้ทำกรรมหนักอันไม่สมควรเล่า ?"  ทรงติเตียนโดยประการต่างๆ  ทรงบัญญัติสิกขาบทแล้ว  ตรัสว่า  "ก็กรรมเห็นปานนี้ เป็นกรรมยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อทุกข์อย่างเดียว  ทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้า" เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

ปาปญฺเจ ปุริโส  กยิรา          น  นํ   กยิรา  ปุนปฺปุนํ
น  ตมฺหิ  ฉนฺทํ  กยิราถ         ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.

คำแปล
"ถ้าบุรุษพึงทำบาปไซร้,     ไม่ควรทำบาปนั้น
บ่อย ๆ  ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น  เพราะว่า
ความสั่งสมบาป    เป็นเหตุให้เกิดทุกข์."

แก้อรรถ
เนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า      "ถ้าบุคคลพึงทำกรรมลามกคราวเดียว   ควรพิจารณาในขณะนั้นแหละ  สำเหนียกว่า   "กรรมนี้ ไม่สมควรเป็นกรรมหยาบ" ไม่ควรทำกรรมนั้นบ่อย ๆ    พึงบรรเทาเสีย   ไม่ควรทำแม้ซึ่งความพอใจ    หรือ ความชอบใจในบาปกรรมนั้น   ซึ่งจะพึงเกิดขึ้นเลย.
ถามว่า   " เพราะเหตุไร ?  "
แก้ว่า   "เพราะว่า   ความสั่งสม คือ ความพอกพูนบาป  เป็นเหตุให้เกิดทุกข์  คือ ย่อมนำแต่ทุกข์มาให้  ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้า"

ในกาลจบเทศนา  ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น    ดังนี้แล.

เรื่องพระเสยยสกเถระ  จบ.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ต.ค. 2560 20:59 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
เรื่องพระเสยยสกเถระ  

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงปรารภพระเสยยสกเถระ ซึ่งเป็นผู้ถูกความเร่าร้อนในกามแผดเผา  ทำในสิ่งที่ไม่สมควรแก่เพศบรรพชิต คือ ทำปฐมสังฆาทิเสส (การจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน) ตามคำแนะนำของพระโลฬุทายี    พระองค์ทรงติเตียนมากมายในความประพฤติที่ไม่สมควรของพระเสยยสกเถระ  จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ว่า ภิกษุใดจงใจทำให้น้ำอสุจิเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส  แล้วตรัสว่า กรรมอันไม่สมควร ย่อมเป็นไปเพื่อทุกข์โดยส่วนเดียว  ทั้งในภพนี้และในภพหน้า


(ตามข้อความที่ปรากฏในพระสูตร) 

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย
ความหมายของคำว่า บวช

ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ    
ภิกษุต้องอาบัติ ถ้าไม่ปลงต้องตกนรกหรือไม่
พระทำผิดวินัยสงฆ์รับโทษอย่างไร              

เพราะเหตุใดจึงตรัสเรียกว่าเป็นมหาโจร

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 5 ต.ค. 2560 22:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 7 ต.ค. 2560 17:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ