มงคลสูตร - ๒๗-๑๑-๒๕๕๓
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 พ.ย. 2553
หมายเลข  17548
อ่าน  2,960

   

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

... สนทนาธรรมที่ ...

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

พระสูตร ที่นำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

มงคลสูตร

ว่าด้วยมงคล

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่มที่ ๓๙ หน้าที่ ๑๑๗ - ๒๑๔


...นำสนทนาโดย...

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่มที่ ๓๙  หน้าที่ ๑๑๗ - ๒๑๔

มงคลสูตร

ว่าด้วยมงคล

[๕]  ข้าพเจ้า ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ณ พระเชตวันวิหารอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้น เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว เทวดาองค์หนึ่ง มีวรรณะงดงาม เปล่งรัศมีสว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ยืน ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยพระคาถาว่า    

[๖]  เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ปรารถนาความสวัสดี พากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์ โปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมด้วยเถิด พระเจ้าข้า

พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสตอบด้วยคาถาเหล่านั้นว่า

การไม่คบคนพาล การคบแต่บัณฑิต และการบูชาผู้ที่ควรบูชา นี้ก็เป็นมงคล อันอุดม (ประเสริฐ)

การอยู่ในประเทศอันสมควร ความเป็นผู้ทำบุญไว้แต่ก่อน การตั้งตนไว้ชอบ นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม    

ความเป็นพหูสูต ความเป็นผู้มีศิลปะ มีวินัยที่ศึกษามาดี มีวาจาเป็นสุภาษิต นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม

การบำรุงมารดาบิดา การสงเคราะห์บุตรภริยา การงานอันไม่อากูล นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม

ทาน ธรรมจริยา การสงเคราะห์ญาติ การงานอันไม่มีโทษ นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม

การงดเว้นจากบาป งดเว้นการดื่มน้ำเมา ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม

ความเคารพ ความถ่อมตน ความสันโดษ ความกตัญญู การฟังธรรมตามกาล นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม

ความอดทน ความเป็นผู้ว่าง่าย การเห็นสมณะ การสนทนาธรรมตามกาล นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม

ตบะ พรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจจ์ การทำพระนิพพานให้แจ้ง นี่ก็เป็นมงคล อันอุดม

จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้ว ไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศก ไม่เศร้าหมองด้วยละอองกิเลส เกษม ปลอดโปร่ง นี่ก็เป็นมงคลอันอุดม

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลดังนี้แล้ว ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี่แลมงคลอันอุดม ของเทวดาและมนุษย์ เหล่านั้น
 
จบ มงคลสูตร

 


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 พ.ย. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

ข้อความโดยสรุป  

มงคลสูตร 

ว่าด้วยมงคล

มงคลสูตรนี้ เป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการถาม กล่าวคือ วันหนึ่ง เมื่อปฐมยามแห่งราตรีล่วงไป ได้มีเทวดาตนหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาเจ้าที่พระวิหารเชตวัน และได้ทูลถามพระองค์ถึงเรื่องมงคลทั้งหลายว่าเป็นอย่างไร ซึ่งก่อนที่เทวดาตนนั้นจะทูลถาม  ท่านก็ได้กราบทูลถึงเหตุที่มาทูลถาม ว่า ได้เกิดความโกลาหลขึ้น ทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์ที่มีความเห็นในเรื่องมงคลที่แตกต่างกัน เกิดความขัดแย้งโต้เถียงกัน ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นมงคลที่แท้จริง เรื่องดังกล่าวยืดเยื้อมาเป็นเวลานานถึง ๑๒ ปี ในที่สุดท้าวสักกะจึงได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้มาทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ทรงแสดงมงคล (เหตุแห่งความเจริญ) รวม ๓๘ ประการมี การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา เป็นต้น แก่เทวดา นั้น ตามที่ปรากฏในพระสูตร 

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมงคลสูตรจบลง เทวดาแสนโกฏิบรรลุเป็นพระอรหันต์ ส่วน จำนวนของผู้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี นั้น นับไม่ได้ ในวันต่อมา พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ที่เทวดาถามเรื่องมงคลและพระองค์ได้แสดงมงคล ๓๘ ประการ ให้แก่ท่านพระอานนท์ได้ฟัง พร้อมทั้งให้ท่านพระอานนท์เรียนมงคล ๓๘ ประการนี้ แล้วให้นำไปสอนแก่พระภิกษุทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้มงคลสูตร สืบทอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความต่อไปนี้เพิ่มเติม นะครับ   

ไม่เข้าใกล้ แม้ด้วยใจ 

ควรคบแต่บัณฑิต ไม่ควรคบคนพาล

ความเคารพ เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม

ว่าง่าย...ไม่ใช่ว่าคนง่าย...ไม่ใช่เชื่อง่าย 

ท่านผู้ไม่หวั่นไหวกับโลกธรรม ๘ 

กตัญูญูกตเวที ในทางธรรมเป็นไรค่ะ 

ทรงสรรเสริญบุตรธิดาที่กตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา
 
  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 22 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ผิน
วันที่ 22 พ.ย. 2553
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 22 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 24 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เต้ย
วันที่ 25 พ.ย. 2553

ผมขออนุโมทนาสาธุด้วยคร้าบ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 27 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนากับทุกท่าน ค่ะ ขอบคุณ คุณคำปั่น ที่ได้แสดงบทสรุป ที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น ขออนุญาตินำข้อความเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อใน FB นะคะ  เพื่อผู้เข้ามาได้ิอ่านได้รู้ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Jesse
วันที่ 28 พ.ย. 2553

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
manila
วันที่ 6 ธ.ค. 2554
ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาด้วยนะคะ
 
  ความคิดเห็น 11  
 
jaturong
วันที่ 7 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
จิตและเจตสิก
จิตและเจตสิก
วันที่ 9 ก.พ. 2558

สาธุ  ขออนุโมทนา ฯ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
มกร
มกร
วันที่ 8 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ