ปัญจมปฏิปทาสูตร .. ปฏิปทา (ทางดำเนิน) สูตรที่ ๕
 
บ้านธัมมะ
วันที่  27 ก.ค. 2553
หมายเลข  16816
อ่าน  1,222

Oo๐ ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ๐oO

... สนทนาธรรมที่ ...

 <>  มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา <> 

พระสูตร  ที่นำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ ๓๑  ก.ค. ๒๕๕๓   เวลา  ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐น.  คือ

 

 ๕.  ปัญจมปฏิปทาสูตร [ว่าด้วยปฏิปทา (ทางดำเนิน) สูตรที่ ๕]
 

 

จาก... พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เล่ม ๔ หน้าที่ ๖๔๔

 

 ... นำการสนทนาโดย ...

  ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และคณะวิทยากร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เล่ม ๔ หน้าที่ ๖๔๔

  ๕.  ปัญจมปฏิปทาสูตร     [ว่าด้วยปฏิปทา (ทางดำเนิน) สูตรที่ ๕]

[๑๗๒]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมปทา  ๘  ประการนี้,  ๘  ประการ  เป็นไฉน?  คือ อุฏฐานสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น)  ๑  อารักขสัมปทา  (ความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้) ๑   กัลยาณมิตตตา(ความเป็นผู้มีมิตรดี)   ๑ สมชีวิตา  (ความเป็นผู้เลี้ยงชีพพอเหมาะ) ๑ สัทธาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา)  ๑  สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) ๑   จาคสัมปทา   (ความถึงพร้อมด้วยการสละ) ๑ ปัญญาสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)  ๑   ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมปทา  ๘  ประการนี้แล.

นิคมคาถา

  คนหมั่นในการทำงาน ไม่ประมาท   จัดการงานเหมาะสม  เลี้ยงชีพพอเหมาะ  รักษาทรัพย์  ที่หามาได้ มีศรัทธา  ถึงพร้อมด้วยศีล  รู้ถ้อยคำ ปราศจากความตระหนี่ ชำระทางสัมปรายิกัตถ- ประโยชน์เป็นนิตย์ ธรรม  ๘  ประการดังกล่าวนี้ ของผู้ครองเรือน  ผู้มีศรัทธา อันพระพุทธเจ้า ผู้มีพระนามอันแท้จริง ตรัสว่านำสุขมาให้ในโลก ทั้งสอง  คือ ประโยชน์ในปัจจุบันนี้  และ  ความสุข ในภายหน้า บุญ  คือ  จาคะนี้ ย่อมเจริญแก่  คฤหัสถ์  ด้วยประการฉะนี้.

     จบ  ปฏิปทาสูตรที่ ๕.


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ก.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป 

  ปัญจมปฏิปทาสูตร  [ว่าด้วยปฏิปทา (ทางดำเนิน) สูตรที่ ๕] ------------------------------
  พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงสัมปทา(ความถึงพร้อม) ๘ ประการ ดังนี้คือ  ๑.  อุฏฐานสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยความหมั่น  ไม่เกียจคร้านในการทำงาน)๒.  อารักขสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความหมั่นนั้น)๓.  กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรที่ดีงาม คบหาบุคคลผู้มีศรัทธา ศีล  จาคะ  และปัญญา)๔. สมชีวิตา  (ความเป็นผู้เลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ใช้จ่ายทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย)๕.  สัทธาสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยศรัทธา  เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า)
 
๖.  สีลสัมปทา  (ถึงพร้อมด้วยศีล  เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  ลักทรัพย์ เป็นต้น)๗. จาคสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการสละ  ยินดีในการให้ทาน รู้ถ้อยคำของผู้ขอ)๘. ปัญญาสัมปทา  (ถึงพร้อมด้วยปัญญา  เป็นผู้มีปัญญาที่เห็นความเกิดดับ เป็นอริยะชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ)   และพระองค์ได้ตรัสว่า ความถึงพร้อม ๘ ประการนี้  นำความสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือ  ความสุขในปัจจุบันนี้ และ ความสุขในภายหน้า.   ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ที่นี่ ครับ จนอะไรก็ได้...แต่อย่าจนศรัทธา   ศีล  พรหมจรรย์ ธรรมเตือนใจ....มีมืออันล้างแล้ว ความเสื่อมและความเจริญของปัญญา การใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ [มัยหกสกุณชาดก] ฯลฯ ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
prakaimuk.k
วันที่ 27 ก.ค. 2553

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ผิน
วันที่ 28 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 28 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 28 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Jans
Jans
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 31 ก.ค. 2553

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
pornpaon
วันที่ 31 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ