พรหมจรรย์
 
siwa
วันที่  10 พ.ค. 2551
หมายเลข  8620
อ่าน  3,497

 "กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์"   "ปัญญาเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์"  "ปฐมนกุหนาสูตร  .. แนวปฏิบัติพรหมจรรย์ฯลฯขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมคำว่า "พรหมจรรย์" ในทางพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 11 พ.ค. 2551

การประพฤติพรหมจรรย์  หมายถึง  การประพฤติประเสริฐ

คำว่า  พรหมจรรย์  ในพระไตรปิฎก  มีความหมายหลายอย่าง เช่น  ทาน  ศีล  เวยยา-

วัจจะ  พรหมวิหาร ๔  ศาสนา  อริยมรรค  เป็นต้น  ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์  แต่โดยมาก

ในพระไตรปิฎกการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้ พระพุทธองค์หมายเอามรรค

พรหมจรรย์  คือ การประพฤติในอริยมรรคมีองค์  ๘  หรือ ไตรสิกขา  อธิศีล อธิจิต  อธิปัญญา 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 พ.ค. 2551

โดยสภาพธรรมกุศลทั้งปวงก็เป็นพรหมจรรย์  เช่น  ขณะที่สติปัฏฐานเกิดก็เป็น

พรหมจรรย์  เป็นเนกขัมมะ  และการได้เจอกัลยาณมิตรเป็นบุญมาก เช่น อุปกาชีวกได้

เจอพระพุทธเจ้าระหว่างทาง ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ   และต่อมาท่านก็เบื่อหน่าย

ในครอบครัวก็เลยนึกถึงเพื่อนคือพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและขอบวชได้

บรรลุเป็นพระอนาคามีค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Pararawee
วันที่ 13 พ.ค. 2551
ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นค่ะ มีประโยชน์มาก อนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 14 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 14 พ.ค. 2551

พรหมจรรย์มีหลายความหมาย

 การให้

 ความขวนขวาย

 ศีล 5

 พรหมวิหาร

 เมถุนวิรัติ(งดเว้นการล่วงเป็นคู่ๆ )

 ความสันโดษ

 ความเพียร

 อุโบสถศีลมีองค์ 8

 อริยมรรคมีองค์ 8

 คำสอนในพระพุทธศาสนา

แต่ในข้อความที่ว่ามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือ อาศัยมิตรย่อมเจริญด้วย

อริยมรรคมีองค์ 8 ดังนั้นในประโยคนี้ ความหมายพรหมจรรย์ก็คืออริยมรรคมีองค์

8 และ สติปัฏฐาน ซึ่งทำให้สามารถดับการเกิดได้และดับกิเลสเพราะอาศัยมิตรจึงทำให้เข้าใจและเจริญในอริยมรรคมีองค์ 8 และสติปัฏฐานนั่นเอง

 
  ความคิดเห็น 6  
 
K
K
วันที่ 15 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 15 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 8  
 
suwit02
วันที่ 16 พ.ค. 2551
อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 5 โดย อนุโมทนา

พรหมจรรย์มีหลายความหมาย

 การให้

 ความขวนขวาย

 ศีล 5

 พรหมวิหาร

 เมถุนวิรัติ(งดเว้นการล่วงเป็นคู่ๆ )

 ความสันโดษ

 ความเพียร

 อุโบสถศีลมีองค์ 8

 อริยมรรคมีองค์ 8

 คำสอนในพระพุทธศาสนา

แต่ในข้อความที่ว่ามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือ อาศัยมิตรย่อมเจริญด้วย

อริยมรรคมีองค์ 8 ดังนั้นในประโยคนี้ ความหมายพรหมจรรย์ก็คืออริยมรรคมีองค์

8 และ สติปัฏฐาน ซึ่งทำให้สามารถดับการเกิดได้และดับกิเลสเพราะอาศัยมิตรจึงทำให้เข้าใจและเจริญในอริยมรรคมีองค์ 8 และสติปัฏฐานนั่นเอง


สาธุ
 
  ความคิดเห็น 9  
 
michii
วันที่ 26 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 10  
 
ruttikarn
วันที่ 9 ก.ค. 2553

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ