สัพพลหุสสูตร - ผลแห่งปาณาติบาต เป็นต้น - ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๓
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 ส.ค. 2553
หมายเลข  16945
อ่าน  3,315

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

... สนทนาธรรมที่ ...

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

พระสูตร ที่นำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๓

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สัพพลหุสสูตร

(ว่าด้วยผลแห่งปาณาติบาต เป็นต้น)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เล่ม ๓๗ - หน้าที่ ๔๙๕ - ๔๙๘

... นำสนทนาโดย ...

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากร

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เล่ม ๓๗ - หน้าที่ ๔๙๕ - ๔๙๘

๑๐. สัพพลหุสสูตร

(ว่าด้วยผลแห่งปาณาติบาต เป็นต้น)

[๑๓๐] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาต อันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแห่งปาณาติบาตอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความเป็นผู้มีอายุน้อยให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อทินนาทาน อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งอทินนาทานอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความพินาศแห่งโภคะให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กาเมสุมิจฉาจาร อันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิจฉาจารอย่างเบาที่สุด ย่อมยังศัตรูและเวรให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มุสาวาท อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งมุสาวาทอย่างเบาที่สุด ย่อมยังการกล่าวด้วยคำไม่เป็นจริงให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปิสุณาวาจา อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งปิสุณาวาจาอย่างเบาที่สุด ย่อมยังการแตกจากมิตรให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผรุสวาจา อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งผรุสวาจาอย่างเบาที่สุด ย่อมยังเสียงที่ไม่น่าพอใจให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมผัปปลาปะ อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งสัมผัปปลาปะอย่างเบาที่สุด ย่อมยังคำไม่ควรเชื่อถือให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์

จบ สัพพลหุสสูตรที่ ๑๐

อรรถกถาสัพพลหุสสูตรที่ ๑๐

สัพพลุหุสสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.-

บทว่า ปาณาติปาโต ได้แก่ เจตนาเป็นเหตุทำสัตว์มีปราณให้ล่วงไป

บทว่า สพฺพลหุโส แปลว่า เพลากว่าวิบากทั้งหมด

บทว่า อปฺปายุกสํวตฺตนิโก ความว่า เป็นผู้มีอายุน้อยเพราะกรรมวิบากนิดหน่อยนั้น หรือเมื่อพอให้ปฏิสนธิ สัตว์ที่อยู่ในท้องมารดา หรือ สัตว์ผู้พอออกจากท้องมารดาแล้ว ย่อมย่อยยับ ความจริงวิบากเห็นปานนี้ ไม่ใช่เป็นวิบากเครื่องไหลออกจากกรรมอะไรๆ อื่น นี้เป็นทางไปเฉพาะปาณาติบาตเท่านั้น

บทว่า โภคพฺยสนสํวตฺตนิโก ความว่า ทรัพย์เพียงกากนิกหนึ่ง ไม่ตั้งอยู่ในมือโดยประการใด อทินนาทานย่อมยังความวอดวายแห่งโภคสมบัติให้เป็นไปโดยประการนั้น

บทว่า สปตฺตเวรสํวตฺตนิโก โหติ ความว่า ย่อมสร้างเวรพร้อมกับศัตรู จริงอยู่ผู้นั้นมีศัตรูมาก อนึ่ง ผู้ใดเห็นเขาเข้าย่อมยังเวรให้เกิดในผู้นั้น ไม่ดับไป ด้วยว่าวิบากเห็นปานนี้ เป็นวิบากเครื่องไหลออกแห่งความผิดในภัณฑะของคนอื่นที่เขารักษาคุ้มครองไว้

บทว่า อภตพฺภกฺขานสํวตฺตนิโก โหติ ความว่า ทำการกล่าวตู่ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นจริงให้เป็นไป. กรรมที่ผู้หนึ่งผู้ใดทำแล้ว ย่อมไปตกบนกระหม่อมของผู้นั้นนั่นแล

บทว่า มิตฺเตหิ เภทนสํวตฺตนิโก ความว่า ย่อมยังความแตกจากมิตรให้เป็นไป เขาทำบุคคลใดๆ ให้เป็นมิตร บุคคลนั้นๆ ย่อมแตกไป

บทว่า อมนาปสทฺทสํวตฺตนิโก ความว่า ย่อมยังเสียงที่ไม่พอใจให้เป็นไป วาจาใดๆ เป็นคำเสียดแทงหยาบคาย เผ็ดร้อน ขัดข้อง ตัดเสียซึ่งความรัก เขาได้ฟังแต่วาจานั้นเท่านั้นในที่ๆ ไปแล้วไปเล่า หาได้ฟังเสียงที่น่าชอบใจไม่ เพราะวิบากเห็นปานนี้ ชื่อว่าเป็นทางไปแห่งผรุสวาจา

บทว่า อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโก ความว่า ย่อมยังคำที่ไม่ควรยึดถือให้เป็นไปถึงความเป็นผู้ที่จะถูกค้านว่า เพราะเหตุไร ท่านจึงพูด ใครจะเชื่อคำท่าน นี้ชื่อว่าเป็นทางไปแห่งสัมผัปปลาปะ

บทว่า อมฺมตฺตกสํวตฺตนิโก โหติ ความว่า ย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไป จริงอยู่มนุษย์เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่าน หรือเป็นใบ้ เพราะการดื่มสุรานั้น นี้เป็นวิบากเครื่องไหลออกแห่งสุราปานะ สูตรนี้ตรัสเฉพาะวัฏฏะเท่านั้นแล

จบ อรรถกถาสัพพลหุสสูตรที่ ๑๐


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ส.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป

สัพพลหุสสูตร

(ว่าด้วยผลแห่งการฆ่าสัตว์ เป็นต้น)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงผลของปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์) เป็นต้น ดังต่อไปนี้

๑. ผลของการฆ่าสัตว์ ทำให้เกิดในอบายภูมิ มีนรก เป็นต้น อย่างเบาที่สุด ทำให้เป็นคนมีอายุสั้น เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๒. ผลของการลักทรัพย์ ทำให้เกิดในอบายภูมิ มีนรก เป็นต้น อย่างเบาที่สุด ทำให้เสื่อมโภคะ เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๓. ผลของการประพฤติผิดในกาม ทำให้เกิดในอบายภูมิ มีนรก เป็นต้น อย่างเบาที่สุดทำให้เป็นผู้มีศัตรูและเวร เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๔. ผลของการพูดเท็จ ทำให้เกิดในอบายภูมิ มีนรก เป็นต้น อย่างเบาที่สุด ทำให้ได้รับการกล่าวตู่ด้วยคำไม่เป็นจริง เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๕. ผลของการพูดส่อเสียด ทำให้เกิดในอบายภูมิ มีนรกเป็นต้น อย่างเบาที่สุด ทำให้แตกจากมิตร เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๖. ผลของการพูดคำหยาบ ทำให้เกิดในอบายภูมิ มีนรกเป็นต้น อย่างเบาที่สุด ทำให้ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจ เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๗. ผลของการเพ้อเจ้อ ทำให้เกิดในอบายภูมิ มีนรก เป็นต้น อย่างเบาที่สุด ทำให้พูดอะไรก็ไม่มีคนเชื่อถือ เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์

๘. ผลของการดื่มสุรา ทำให้เกิดในอบายภูมิ มีนรก เป็นต้น อย่างเบาที่สุด ทำให้เป็นบ้า ใบ้ วิกลจริต เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นได้ที่นี่ (มีประโยชน์มากๆ ) ครับ

โทษของคนที่ฆ่าสัตว์คืออะไร

อทินนาทาน [อรรถกถา พรหมชาลสูตร]

เกณฑ์หรือมาตราฐานในการวัดการผิดศีลข้อ ๓

คนพูดเท็จ ไม่ทำชั่ว นั้นไม่มี

ลักษณะส่อเสียด

ผรุสวาจา

เรื่องวาจาหยาบ แต่ใจไม่หยาบ [ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค]

อย่างไรจึงเข้าข่ายพูดเพ้อเจ้อ

การกินเหล้า เบียร์ เป็นอกุศลหรือไม่?

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 17 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pirmsombat
วันที่ 17 ส.ค. 2553

ขอบคุณมาก และขออนุโมทนา

ขอขื่นชมและนับถือในกุศลจิตและกุศลกรรมของ คุณ คำปั่นมากครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
sotti
sotti
วันที่ 18 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 6  
 
paew_int
paew_int
วันที่ 19 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ผิน
วันที่ 20 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Jans
Jans
วันที่ 21 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 21 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
captpok
วันที่ 23 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 27 ธ.ค. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 2 เม.ย. 2558

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอย่างยิ่ง ครับ.

 
  ความคิดเห็น 14  
 
จิรัฎฐ์
จิรัฎฐ์
วันที่ 20 ก.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ