ปฐมกาลสูตร ทุติยกาลสูตร เสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓
 
บ้านธัมมะ
วันที่  29 ส.ค. 2553
หมายเลข  17060
อ่าน  1,863

 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย 

... สนทนาธรรมที่ ... 

 

  มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 พระสูตร  ที่นำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ ๔  ก.ย.  ๒๕๕๓   เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  คือ

   

ปฐมกาลสูตร

(ว่าด้วยกาล  ๔)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่มที่ ๓๕  - หน้าที่ ๓๖๓

... และ ...

ทุติยกาลสูตร

(ว่าด้วยกาล  ๔)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่มที่ ๓๕ - หน้าที่ ๓๖๔ -  ๓๖๕  

 

... นำสนทนาโดย ...

ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และคณะวิทยากร 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่มที่ ๓๕  - หน้าที่ ๓๖๓

   ๖. ปฐมกาลสูตร
 
(ว่าด้วยกาล  ๔)

  [๑๔๖]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  กาล  ๔  นี้  กาล ๔  เป็นไฉน?  คือ   กาเลน ธมฺมสฺสวน   การฟังธรรมตามกาล
 
  กาเลน ธมฺมสากจฺฉา  การสนทนาธรรมตามกาล

กาเลน  สมโถ สมถะตามกาล

  กาเลน วิปสฺสนา  วิปัสสนาตามกาล    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  กาล  ๔. จบปฐมกาลสูตรที่  ๖

 

 

อรรถกถาปฐมกาลสูตร 

พึงทราบวินิจฉัยในปฐมกาลสูตรที่  ๖ ดังต่อไปนี้ :- บทว่า  กาลา  คือกาลที่เหมาะที่ควร.  บทว่า  กาเลน ธมฺมสฺสวนได้แก่ การฟังธรรมในเวลาที่เหมาะที่ควร.  บทว่า  ธมฺมสากจฺฉา  ความว่า  การสนทนาที่เป็นไปด้วยอำนาจการถามและการตอบปัญหา.

 จบอรรถกถาปฐมกาลสูตรที่  ๖.

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต เล่มที่ ๓๕ - หน้าที่ ๓๖๔ -  ๓๖๕ 

๗.  ทุติยกาลสูตร

(ว่าด้วยกาล  ๔)

  [๑๔๗]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  กาล  ๔ นี้  อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ  ให้เป็นไปตามลำดับโดยชอบอยู่  ย่อมจะยังบุคคลให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ  กาล   ๔เป็นไฉน?  คือ  การฟังธรรมตามกาล  ๑  การสนทนาธรรมตามกาล  ๑ สมถะตามกาล  ๑  วิปัสสนาตามกาล  ๑  นี้แลกาล  ๔  อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ  ให้เป็นไปตามลำดับโดยชอบอยู่  ย่อมจะยังบุคคลให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหนาตกบนภูเขา   น้ำไหลไปตามที่ลุ่ม   ยังซอกเขาและลำรางทางน้ำให้เต็ม   ซอกเขาและลำรางทางน้ำเต็มแล้วย่อมยังหนองให้เต็ม  หนองเต็มแล้ว  ย่อมยังบึงให้เต็ม  บึงเต็มแล้ว ย่อมยังคลองให้เต็ม  คลองเต็มแล้ว  ย่อมยังแม่น้ำให้เต็ม  แม่น้ำเต็มแล้ว ย่อมยังทะเลให้เต็มฉันใด  กาล  ๔  นี้ เมื่อบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ   ให้เป็นไปตามลำดับโดยชอบอยู่ย่อมยังบุคคลให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ  ฉันนั้นแล. จบทุติยกาลสูตรที่  ๗ 


อรรถกถาทุติยกาลสูตร   

พึงทราบวินิจฉัยในทุติยกาลสูตรที่  ๗  ดังต่อไปนี้ :- บทว่า  กาลา   นั่น  เป็นชื่อแห่งกุศลธรรมที่เป็นไปด้วยอำนาจการฟังธรรม  เป็นต้นในกาลนั้นๆ  กาลเหล่านั้น จักแจ่มชัด  และจักเป็นไป.  บทว่า  อาสวานํ ขยํได้แก่ พระอรหัตต์. จบอรรถกถาทุติยกาลสูตรที่ ๗.


  ความคิดเห็น 1  
 
tanakase
วันที่ 30 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ส.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป

ปฐมกาลสูตร และ  ทุติยกาลสูตร (ว่าด้วยกาล ๔)

  ทั้งสองพระสูตร ต่างเป็นพระธรรมเทศนาที่ว่าด้วยกาล ๔ ประการ   เหมือนกัน กล่าวคือ   ในปฐมกาลสูตร   พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงว่า  เวลาแห่งการเจริญขึ้นของกุศล  หรือ   การเจริญกุศลตามกาลอันเหมาะควร   มีดังนี้ คือ   การฟังธรรมตามกาล  การสนทนาธรรมตามกาล   การเจริญสมถะ(ความสงบของจิต) ตามกาล  การเจริญวิปัสสนา(ปัญญาที่เห็นอย่างแจ่มแจ้ง)ตามกาล

  แต่ในทุติยกาลสูตร   พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้ยิ่งขึ้นไปว่า   เมื่อเจริญกุศลทั้ง ๔ ประการตามกาลแล้ว  สามารถทำให้ถึงซึ่งความเป็นผู้สิ้นอาสวะ  คือ บรรลุเป็นพระอรหันต์  ห่างไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง.    ขอเชิญคลิกอ่านข้อความต่อไปนี้เพิ่มเติม  เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น ครับ

อานิสงส์การฟังธรรม ๔ ประการ เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อมรอบ   สาวกคือ ผู้ฟัง ประโยชน์จากการสนทนาธรรม สมถภาวนา   วิปัสสนาภาวนา

สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา มีจุดประสงค์ต่างกันอย่างไร บุญญกิริยาวัตถุ ๑๐...วิปัสสนาภาวนา  ฯลฯ   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
sotti
sotti
วันที่ 30 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนา

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
sotti
sotti
วันที่ 30 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
sotti
sotti
วันที่ 30 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 6  
 
sotti
sotti
วันที่ 30 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Jans
Jans
วันที่ 30 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
thorn
วันที่ 1 ก.ย. 2553

....................

พระสูตร  ที่นำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ ๒๘  ส.ค.  ๒๕๕๓   เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  คือ  

ปฐมกาลสูตร

..................

เรียนถามว่า วันที่ เป็น เสาร์ ที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๓ หรือเปล่า ครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 1 ก.ย. 2553

วันเสาร์ที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๓ ถูกต้องครับ

ขอขอบพระคุณ คุณ thorn ที่ได้กรุณาแจ้งให้ทราบ

ทางบ้านธัมมะได้เข้าไปแก้ไขวันที่ให้ถูกต้องแล้วครับ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ผิน
วันที่ 2 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 ก.ย. 2553

...ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 12  
 
ปู่
ปู่
วันที่ 21 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนา สาธุครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ