ธรรมเตือนใจ....มีมืออันล้างแล้ว
 
paderm
paderm
วันที่  14 เม.ย. 2553
หมายเลข  15887
อ่าน  1,202

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

โดยทั่วไปทุกท่านก็ต้องทำความสะอาดร่างกาย มีมือ เป็นต้น เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก ออกจากร่างกาย หากแต่ว่าถ้าไม่เป็นผู้มีศรัทธาคือไม่เป็นผู้ยินดีในการให้ ควรแก่การขอ แล้ว แม้จะล้างมือถึงเจ็ดครั้งก็ชื่อว่ายังมีมือเปื้อนอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้น ควรอย่างยิ่งที่ จะล้าง ทำความสะอาดมือด้วยการกำจัดความตระหนี่ ยินดีในการให้อันแสดงให้เห็นถึง ความไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการครับ ผู้มีศรัทธาจึงเป็นผู้ปรารถนาพบผู้มี ศีล ยินดีในการฟังธรรมและกำจัดความตระหนี่ยินดีในการให้ด้วย ความสะอาดจึง ไม่ได้อยู่ที่น้ำล้างมือแต่อยู่ที่ใจที่ยินดีในการให้ ละคลายความตระหนี่ มีใจไม่ขัดข้องในการให้ จึงขื่อว่ามีมืออันล้างแล้วอันแสดงถึงเป็นผู้มีศรัทธา

ขออนุโมทนา

เชิญคลิกฟังคำบรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์ครับ

มีมืออันล้างแล้ว


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 เม.ย. 2553

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 192

๒. ฐานสูตร

ว่าด้วยลักษณะผู้มีศรัทธา ๓ ประการ

ผู้ใดใคร่ในการเห็นผู้มีศีล ปรารถนาจะฟังพระสัทธรรม กำจัดมลทินคือความตระหนี่เสียได้ ผู้นั้นชื่อว่า ผู้มีศรัทธา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 เม.ย. 2553

เรื่อง มีมืออันล้างแล้ว

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 193

อรรถกถาฐานสูตร

บทว่า วิคตมลมจฺเฉเรน ความว่า ปราศจากมลทินคือความตระหนี่

บทว่า มุตฺตจาโค ความว่า มีการสละโดยไม่ข้องใจ

บทว่า ปยตปาณี ความว่า มีมืออันล้างแล้ว อธิบายว่า ผู้ไม่มีศรัทธา แม้จะล้างมือถึง ๗ ครั้ง ก็จัดว่ายังมีมือเปื้อนอยู่นั่นแล แต่คนมีศรัทธา ชื่อว่ามีมืออันล้างสะอาดแล้วทีเดียว เพราะเป็นผู้ยินดียิ่งแล้วในทาน

บทว่า โวสฺสคฺครโต ความว่ายินดีแล้วในทาน กล่าวคือการเสียสละ

บทว่า ยาจโยโค ความว่า สมควรให้ขอ อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า ยาจโยโค เพราะมีความเหมาะสมกับด้วยยาจกทั้งหลายบ้าง

บทว่า ทานสวิราครโต ความว่า เมื่อจะให้ทานก็ดี เมื่อจะทำการจัดแบ่งก็ดี ย่อมเป็นผู้ชื่อว่า ยินดีในทานและการจัดแบ่ง

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ups
วันที่ 15 เม.ย. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 เม.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 15 เม.ย. 2553

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 6  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 15 เม.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
petcharath
วันที่ 15 เม.ย. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
bsomsuda
วันที่ 16 เม.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
คุณ
วันที่ 16 เม.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ก.พ. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ