ธรรมเตือนใจ....มีมืออันล้างแล้ว
 
paderm
paderm
วันที่  14 เม.ย. 2553
หมายเลข  15887
อ่าน  1,135

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย  โดยทั่วไปทุกท่านก็ต้องทำความสะอาดร่างกาย มีมือ เป็นต้น เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก

ออกจากร่างกาย หากแต่ว่าถ้าไม่เป็นผู้มีศรัทธาคือไม่เป็นผู้ยินดีในการให้ ควรแก่การขอ

แล้ว แม้จะล้างมือถึงเจ็ดครั้งก็ชื่อว่ายังมีมือเปื้อนอยู่นั่นเอง   เพราะฉะนั้นควรอย่างยิ่งที่

จะล้าง ทำความสะอาดมือด้วยการกำจัดความตระหนี่ ยินดีในการให้อันแสดงให้เห็นถึง

ความไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการครับ  ผู้มีศรัทธาจึงเป็นผู้ปรารถนาพบผู้มี

ศีล ยินดีในการฟังธรรมและกำจัดความตระหนี่ยินดีในการให้ด้วยครับ  ความสะอาดจึง

ไม่ได้อยู่ที่น้ำล้างมือแต่อยู่ที่ใจที่ยินดีในการให้  ละคลายความตระหนี่ มีใจไม่ขัดข้องในการให้ จึงขื่อว่ามีมืออันล้างแล้วอันแสดงถึงเป็นผู้มีศรัทธา ขออนุโมทนา   เชิญคลิกฟังคำบรรยายโดยท่านอาจารย์สุจินต์ครับ

   มีมืออันล้างแล้ว 


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 เม.ย. 2553

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 192

  ๒. ฐานสูตร

 ว่าด้วยลักษณะผู้มีศรัทธา  ๓  ประการ  ผู้ใดใคร่ในการเห็นผู้มีศีล  ปรารถนาจะฟังพระสัทธรรม  กำจัดมลทินคือความ

 ตระหนี่เสียได้  ผู้นั้นชื่อว่า  ผู้มีศรัทธา.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 เม.ย. 2553

เรื่อง มีมืออันล้างแล้ว

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 193
 
  อรรถกถาฐานสูตร 
 
 บทว่า  วิคตมลมจฺเฉเรน ความว่า ปราศจากมลทินคือความตระหนี่.บทว่า  มุตฺตจาโค 

ความว่า  มีการสละโดยไม่ข้องใจ.บทว่า  ปยตปาณีความว่า  มีมืออันล้างแล้ว  อธิบาย

ว่า  ผู้ไม่มีศรัทธา แม้จะล้างมือถึง ๗ ครั้งก็จัดว่ายังมีมือเปื้อนอยู่นั่นแล  แต่คนมีศรัทธา 

ชื่อว่ามีมืออันล้างสะอาดแล้วทีเดียว เพราะเป็นผู้ยินดียิ่งแล้วในทาน. บทว่า โวสฺสคฺคร

โต ความว่ายินดีแล้วในทาน  กล่าวคือการเสียสละ. บทว่า ยาจโยโค ความว่า  สมควร

ให้ขอ.  อีกอย่างหนึ่ง  ชื่อว่า  ยาจโยโค  เพราะมีความเหมาะสมกับด้วยยาจกทั้งหลาย

บ้าง.บทว่า  ทานสวิราครโต ความว่า เมื่อจะให้ทานก็ดี เมื่อจะทำการจัดแบ่งก็ดี  ย่อม

เป็นผู้ชื่อว่า  ยินดีในทานและการจัดแบ่ง. อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ups
วันที่ 15 เม.ย. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 เม.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 15 เม.ย. 2553

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 6  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 15 เม.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
petcharath
วันที่ 15 เม.ย. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
bsomsuda
วันที่ 16 เม.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
คุณ
วันที่ 16 เม.ย. 2553

  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ