ภัยคุกคามต่อพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติ

บ้านธัมมะ ๑๐๖ ภัยคุกคามต่อพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติ

ภิกษุใดไม่ศึกษาพระธรรมวินัย ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัย ภิกษุนั้นทำให้ประเทศชาติล่มจม เพราะว่าไม่ทำให้คนเป็นคนดี ไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องในโทษของกิเลสทั้งหลาย ซึ่งนับวันก็เพิ่มขึ้นๆ ทุกคนก็เป็นไปตามกิเลส แล้วประเทศชาติจะเป็นอย่างไร?


หมายเลข  2246
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560