นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร

บ้านธัมมะ ๑๐๒ นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร

นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไม่ฟังพระธรรม ไม่ศึกษาพระธรรม ได้ไหม? ไม่ได้,
จะไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ได้ไหม? ไม่ได้,

นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ต้องศึกษาธรรมให้เข้าใจ ถ้าไม่ศึกษาธรรมให้เข้าใจ
และไม่ประพฤติตาม คือ ไม่ขัดเกลากิเลส
ก็ไม่ชื่อว่า นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


หมายเลข  2242
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560