อยู่ได้ด้วยคุณความดี

บ้านธัมมะ ๑๐๔ อยู่ได้ด้วยคุณความดี

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงรับเงินรับทองหรือเปล่า? แล้วพระองค์ทรงมีพระชนม์ได้อย่างไร พระภิกษุซึ่งบวชตามพระธรรมวินัย รับเงินรับทองหรือเปล่า? ท่านพระสารีบุตร ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ท่านพระอัสสชิ ท่านพระปุณณมันตานีบุตร พระภิกษุทั้งหลายในครั้งพุทธกาล รับเงินรับทองหรือเปล่า

แล้วท่านอยู่ได้อย่างไร? อยู่ด้วยคุณความดี


หมายเลข  2244
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560