ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

บ้านธัมมะ ๑๐๕ ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

ทั้งหมดของกฎหมายที่จะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ก็คือ ต้องเป็นไปตามหลักของพระธรรมวินัย


หมายเลข  2245
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560