ธมฺมชโย ไม่ใช่พระภิกษุ

บ้านธัมมะ ๑๐๗ ธมฺมชโย ไม่ใช่พระภิกษุ

ตื่นเถิดเราชาวพุทธหยุดหลับใหล
เรียนธรรม พระวินัย ให้กระจ่าง
ช่วยกันฟื้นคืนพระธรรมเครื่องนำทาง
ตามแบบอย่างเมื่อครั้งพระพุทธองค์

ตื่นเถิด ตื่นเถิด เราชาวพุทธ
หยุดการทำลายวินัยสงฆ์
ศึกษาธรรมให้มั่นคง
ร่วมกันจรรโลงพระสัทธรรม
(ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๑ ผู้ประพันธ์)


หมายเลข  2247
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560