ไม่ควรปลูกฝังสิ่งที่ผิดให้แก่เด็ก

บ้านธัมมะ ๑๑๐ ไม่ควรปลูกฝังสิ่งที่ผิดให้แก่เด็ก

ถ้าเห็นว่า   "พระพุทธศาสนา ดี ควรศึกษา"  ผู้นั้นก็จะต้องศึกษาด้วย  ไม่ใช่อยากให้คนอื่นศึกษา   แต่ตนเองไม่ศึกษา โดยเฉพาะอยากให้เด็กศึกษาแต่ผู้ใหญ่กลับไม่ศึกษา ถ้าผู้ใหญ่ไม่ศึกษา แล้วเด็กจะศึกษาจากใคร และ ผู้ใหญ่ต้องไม่ปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้กับเด็ก


หมายเลข  2250
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560