พระภิกษุ คือ ผู้สงบ ไม่ใช่นักพูดตลก

บ้านธัมมะ ๑๐๙ พระภิกษุ คือ ผู้สงบ ไม่ใช่นักพูดตลก

พระภิกษุเป็นผู้ที่สงบ เป็นผู้ที่สละ ผู้ที่ละชีวิตของคฤหัสถ์เพราะเห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ และเป็นผู้ที่สงบจากกิเลส เพราะฉะนั้น ขณะที่ทำสิ่งที่คนอื่นหัวเราะชอบใจเหมือนจำอวด ขณะนั้นไม่ใช่พระภิกษุ เพราะไม่ใช่ผู้สงบ


หมายเลข  2249
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560