ช่วยสังคมอย่างประเสริฐ

บ้านธัมมะ ๑๐๑ ช่วยสังคมอย่างประเสริฐ

พระภิกษุมีหน้าที่ช่วยสังคม แน่นอน แต่ไม่ใช่ช่วยอย่างคหัสถ์ ช่วยสังคมที่ประเสริฐกว่าคฤหัสถ์ ก็คือ ศึกษาธรรม เมื่อเข้าใจแล้ว ช่วยสังคมให้เข้าใจถูกต้องด้วย ไม่เข้าใจผิด ... ช่วยทั้งชีวิต จากความไม่รู้เลย เป็นความเข้าใจถูก เมื่อมีความเข้าใจถูกแล้ว มีหรือที่จะประพฤติไม่ดี เป็นการช่วยสังคมตั้งแต่ต้น


หมายเลข  2241
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560