อะไรคือหน้าตาของประเทศ

บ้านธัมมะ ๐๙๘ อะไรคือหน้าตาของประเทศ

~ สละทุกอย่าง เพื่อขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิต ต้องเป็นผู้ตรงและจริงใจเมื่อสละทุกอย่างทั้งหมดแล้วจะกลับมารับ(เงิน)ได้อย่างไรถ้ารับ(เงิน)เมื่อไหร่ก็เป็นคฤหัสถ์

~ หน้าตาของพระพุทธศาสนาหรือหน้าตาของประเทศ ไม่ใช่อยู่ที่มีผู้ประพฤติผิดพระวินัยและไม่ศึกษาพระธรรมแต่ประเทศจะมีหน้าตาเป็นที่เคารพสรรเสริญก็ต่อเมื่อมีผู้ที่เป็นบรรพชิตและพุทธบริษัทศึกษาพระธรรมและสำหรับผู้ที่เป็นพระภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัย พร้อมเมื่อไหร่ งามเมื่อนั้นเป็นที่สรรเสริญ เป็นหน้าตาของประเทศแน่นอน

~ คฤหัสถ์ที่เข้าใจพระธรรมวินัย จะไม่ให้เงินแก่พระภิกษุ เพราะเงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิต เพราะถ้าให้เงินกับพระภิกษุ ก็เท่ากับผลักพระภิกษุลงนรก เนื่องจากเป็นเหตุให้ท่านต้องอาบัติ มีโทษทางพระวินัย และอาบัติที่ไม่ได้ปลง ถ้าหากมรณภาพไป (ตาย)ในขณะที่ยังมีอาบัติติดตัวอยู่ ในชาติถัดไป เกิดในอบายภูมิ ทันที น่ากลัวเป็นอย่างมา


หมายเลข  2238
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560