กล่าวคำจริงเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

บ้านธัมมะ ๐๙๙ กล่าวคำจริงเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

คำจริงเป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูลให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก แต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด มีประโยชน์ ควรค่าแก่การฟังเป็นอย่างยิ่ง


หมายเลข  2239
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560