ไม่อนุโมทนากับภิกษุผู้ทุศีล

บ้านธัมมะ ๐๗๓ ไม่อนุโมทนากับภิกษุผู้ทุศีล

ทำบุญอุทิศแก่ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว กับภิกษุผู้ทุศีล เปรตไม่อนุโมทนา อนุโมทนาไม่ได้กับภิกษุผู้ไม่น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย เพราะฉะนั้นแล้ว ความชั่วทั้งหลายไม่ควรแก่การชื่นชมยินดีเลยแม้แต่น้อย

หมายเลข  2213
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560