จะฟังคำของพระพุทธเจ้าหรือจะพูดคำที่ไม่รู้จัก?

บ้านธัมมะ ๐๗๗ จะฟังคำของพระพุทธเจ้าหรือจะพูดคำที่ไม่รู้จัก?

ฟังธรรมแล้ว เข้าใจ แต่สวดมนต์แล้ว ไม่เข้าใจ พระผู้มีพระภาค ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออะไร? เพื่อให้เข้าใจความจริงโดยคำที่พระองค์ตรัส แต่ไม่ใช่ให้พูดคำที่ไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นประโยชน์อยู่ที่ว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้เข้าใจธรรมจากพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้ว

หมายเลข  2217
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560