ศากยบุตร

บ้านธัมมะ ๐๗๙ ศากยบุตร

บุคคลผู้ที่บวชในพระธรรมวินัย ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามที่จะเป็นศากยบุตร เป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้นต้องมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะต้องมีการศึกษาพระธรรม และรักษาพระวินัย ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิต ไม่ใช่อยากจะทำอะไรเหมือนอย่างคฤหัสถ์ก็ทำ

หมายเลข  2219
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560