รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้ฟังพระธรรม

บ้านธัมมะ ๐๗๖ รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้ฟังพระธรรม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงพระธรรม ประกาศความจริงเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลก เพราะฉะนั้น การที่จะเข้าใจถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต่อเมื่อผู้นั้นได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง เหมือนอย่างพระอริยบุคคลในอดีต มีพระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นต้น

หมายเลข  2216
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560