ลาเดินตามหลังฝูงโค

บ้านธัมมะ ๐๗๒ ลาเดินตามหลังฝูงโค

ภิกษุบางรูป เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว แต่ไม่ได้มีการศึกษาพระธรรมวินัย ไม่น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ล่วงละเมิดพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ไม่จริงใจต่อการที่จะขัดเกลากิเลสของตนเอง ย่อมไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ แม้ว่าจะเดินตามหลังพระภิกษุรูปอื่น ๆ แล้วบอกว่าตนเองเป็นพระภิกษุ ก็ตาม เปรียบเหมือนกับลาที่เดินตามหลังโค ปากร้องว่า เราเป็นโค ๆ แต่แท้ที่จริงแล้ว ไม่ใช่โค เพราะสี เสียง และรอยเท้า ไม่เหมือนอย่างโคแต่เป็นลา นั่นเอง

หมายเลข  2212
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560