คฤหัสถ์ควรทำอย่างไรเมื่อเห็นพระภิกษุประพฤติไม่เหมาะสม

บ้านธัมมะ ๐๖๙ คฤหัสถ์ควรทำอย่างไรเมื่อเห็นพระภิกษุประพฤติไม่เหมาะสม

พระภิกษุ คือ ผู้สละอาคารบ้านเรือน มุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย, คฤหัสถ์ควรเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา(กระจายข่าวให้ได้รู้ความจริงด้วยจิตที่เป็นกุศล )ต่อพระภิกษุผู้ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เหมือนที่ปรากฏในพระไตรปิฏก ควรอาจหาญร่าเริงที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนา เพราะพระภิกษุผู้บวช ในพระธรรมวินัยเป็นผู้สละทุกอย่างออกบวชเพื่อขัดเกลาตนเอง เพื่อละกิเลส ถ้าปฏิบัติอย่างคฤหัสถ์ก็ไม่ควรบวช

หมายเลข  2209
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560