ใครคือพระภิกษุ

บ้านธัมมะ ๐๖๘ ใครคือพระภิกษุ

พระภิกษุ คือ ผู้สละอาคารบ้านเรือน มุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา ขัดเกลากิเลสของตนเอง พระภิกษุตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยนี้ ก็ต้องน้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย จะบอกว่า พระภิกษุ ไม่รู้พระวินัย ไม่ประพฤติตามพระวินัย ไม่ได้

หมายเลข  2208
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560