สละสิ่งที่ไม่ดี

บ้านธัมมะ ๐๖๕ สละสิ่งที่ไม่ดี

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นไปเพื่อสละ ละซึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมด มีความติดข้อง ความโกรธ และความไม่รู้ เป็นต้น

หมายเลข  2205
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ