เงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิต

บ้านธัมมะ ๐๗๑ เงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิต

ในครั้งพุทธกาล เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้ว ผู้ที่จะบวชเป็นผู้ที่จริงใจที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งสูงกว่าเพศคฤหัสถ์ เพราะว่าก่อนจะบวชก็มีกิเลส คฤหัสถ์ก็มีกิเลส และคนที่จะบวชก็จะต้องเห็นโทษกิเลสเป็นสิ่งที่ละยากในเพศคฤหัสถ์ และสะสมอัธยาศัยใหญ่ที่จะสละ ไม่ลืมคำนี้ "สละ" ละทุกอย่างที่เคยติดข้อง สละหมดด้วย ไม่เหลือเลย ครอบครัว วงศาคณาญาติ ทรัพย์สมบัติ ไม่ผูกพันไม่ติดข้องในสิ่งเหล่านั้น เพื่อถึงความสงบจากกิเลส ดังนั้น เมื่อสละเงินทองแล้ว จึงไม่สามารถรับเงินและทองอีก เงินทอง ไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง

หมายเลข  2211
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560