ถ้าทำเหมือนอย่างคฤหัสถ์ได้ บวชทำไม

บ้านธัมมะ ๐๘๒ ถ้าทำเหมือนอย่างคฤหัสถ์ได้ บวชทำไม

พระภิกษุเป็นเพศที่จะต้องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง ไม่ใช่อยากจะทำอะไรเหมือนอย่างคฤหัสถ์ ก็ทำ อย่างนั้น เป็นโทษโดยส่วนเดียว เป็นการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ไม่ได้น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย เป็นผู้ไม่ได้รับประโยชน์จากการบวช และกำลังทำทางให้ไปเกิดในอบายภูมิ ซึ่งไม่ควรเลยที่จะเป็นอย่างนั้น

หมายเลข  2222
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560