เชียร์ฟุตบอล ไม่ใช่กิจของพระภิกษุ

บ้านธัมมะ ๐๘๔ เชียร์ฟุตบอล ไม่ใช่กิจของพระภิกษุ

พระภิกษุ เป็นเพศที่สูงยิ่ง ซึ่งจะต้องมีกิจหน้าที่ที่สำคัญคือ ศึกษาพระธรรมวินัย น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ขัดเกลากิเลสของตนเอง ไม่ใช่อยากจะทำอะไรเหมือนอย่างคฤหัสถ์ก็ทำได้ อย่างนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง ไม่จริงใจ ไม่ได้รับประโยชน์จากการบวช มีแต่สะสมสิ่งที่เป็นโทษให้กับตนเอง แสดงให้เห็นว่า เป็นคฤหัสถ์ที่ดีก็แสนยาก แล้วจะเป็นพระภิกษุที่ดี จะยากกว่าสักแค่ไหน

หมายเลข  2224
ปรับปรุง  14 มี.ค. 2560