จะสวดหรือจะฟังพระธรรม

บ้านธัมมะ ๐๓๔ จะสวดหรือจะฟังพระธรรม 

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง สำหรับศึกษาให้เข้าใจด้วยความละเอียดรอบคอบ, เหตุที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ขาดไม่ได้เลย คือ การฟังพระธรรม ไม่ใช่ไปทำอย่างอื่น


หมายเลข  2153
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560