มีปัญญารู้ความจริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

บ้านธัมมะ ๐๓๑ มีปัญญารู้ความจริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

ไม่มีลาภที่ประเสริฐเหนือการได้ฟังพระธรรม และมีความเข้าใจถูกต้อง เห็นคุณของพระรัตนตรัย


หมายเลข  2144
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560