เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

บ้านธัมมะ ๐๓๒ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

พรหมวิหาร (ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ) ๔ ประการ ได้แก่ ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนหวังดีไม่หวังร้าย, ความช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์,ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุข, ความเป็นกลาง ไม่เอนเอียง ไม่หวั่นไหวไปด้วยอกุศล


หมายเลข  2145
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560