นรก สวรรค์ มีจริงหรือไม่

บ้านธัมมะ ๐๒๙ นรก สวรรค์ มีจริงหรือไม่

การเกิด เป็นผลของกรรม การเกิดในอบายภูมิ เป็นผลของอกุศลกรรม การเกิดในสุคติภูมิ กล่าวคือ เกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ เป็นผลของกุศลกรรม เมื่อเหตุมีแล้ว ผลก็ย่อมเกิดขึ้นตามควรแก่เหตุ


หมายเลข  2142
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560