หมู่บ้านศีล ๕ เข้าใจว่าอย่างไร

บ้านธัมมะ ๐๒๖ หมู่บ้านศีล ๕ เข้าใจว่าอย่างไร 

ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยจริงๆ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง ทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษามีความเข้าใจถูกเห็นถูก และจะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้ความดีทั้งหลายเจริญขึ้น รวมถึง ศีล ด้วย เพราะปัญญาเป็นเครื่องเกื้อกูลให้น้อมประพฤติในสิ่งที่ถูก และงดเว้นจากทุจริตกรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น การฟังพระธรรม สำคัญที่สุด เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด


หมายเลข  2139
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ