บ้านคุณทักษพลและคุณจริยา เจียมวิจิตร - วันที่ 15 ต.ค. 2561