สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี - วันที่ 29 ต.ค. 2561