พุทธประวัติ บรรยายโดย ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 
chatchai.k
วันที่  31 ธ.ค. 2564
หมายเลข  41852
อ่าน  683

    พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้ว มีพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์ นอกจากพระธรรมที่เป็นศาสดาแล้ว ในโลกนี้ก็ยังมีสถานที่ซึ่งเป็นสังเวชนียสถาน เป็นสถานที่พุทธบริษัทจะระลึกถึงพระผู้มีพระภาคด้วยจิตที่เป็นกุศล เพราะได้เข้าใจธรรมะ คือ ธรรมะทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไป ทุกคนต้องจากโลกนี้ไป และบางท่านบางขณะระลึกถึงความตาย ก็อาจจะระลึกว่า เมื่อตายแล้ว จะไม่เห็นโลกนี้อีกต่อไป โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละวันๆ ผู้นั้นไม่สามารถรู้เห็นอีกต่อไปได้ เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่โลกอื่น เป็นบุคคลอื่นทันที

    ย้อนไป ๒,๕๐๐ กว่าปี มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหน ที่เป็นที่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งสำหรับผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง ๔ อสงไขยแสนกัป ได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ รวมทั้งได้รับพยากรณ์ คือ พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเรื่องจริง ไม่ใช่นิยาย เพราะบางคนบอกว่า พระพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีของเรา คนที่คิดอย่างนั้นก็มี แต่ความจริงมีหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎก คำสอนที่สืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ว่า คำสอนนี้อยู่ในโลก มาจากโลก ไม่ใช่มาจากสวรรค์ หรือชั้นพรหม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ก.ย. 2565

ขอเชิญอ่านและรับฟัง ...

สังเวชนียสถาน เป็นสถานที่พุทธบริษัทจะระลึกถึงพระผู้มีพระภาค

ย้อนไป ๒,๕๐๐ กว่าปี มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหน

น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ ได้ทุกเหตุการณ์

เทพทั้งหลายพากันไปทูลว่าถึงเวลาที่ควรประสูติ

พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบังเกิดในชมพูทวีป

พระมหาสัตว์ทรงจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต

พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระนางมหามายาเทวี

ทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส

พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้สร้างปราสาท ๓ หลัง

ทรงแสดงศิลปะ และทรงอภิเษกพระนางยโสธราพิมพา

พระมารดาของพระราหุล ประสูติโอรส

เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ โดยประทับม้าทรงชื่อ กัณฐกะ

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์

ม้ากัณฐกะเกิดเป็นเทพบุตรชื่อกัณฐกะ ในภพดาวดึงส์

ชีวิตของพระโพธิสัตว์ ก่อนการตรัสรู้

ทรงทำทุกกรกิริยานาน ๖ ปี

บรรลุพระสัมโพธิญาณ ที่โคนโพธิพฤกษ์ ชื่อต้น อัสสัตถะ

สถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ

เรื่องความปรารถนาของท่านสุเมธ

ท่านสุเมธบัณฑิตคิดว่า อมตธรรม เครื่องชำระมลทิน คือกิเลสมีอยู่

ทิ้งกายอันเน่านี้เสีย พึงเข้าไปยังมหานครคือ นิพพาน

อดทนที่จะอบรมเจริญปัญญา เป็นหนทางที่ยาวนานและไกล

ทุกท่านก็คงจะเห็นคุณของพระธรรมทั้ง ๓ ปิฏกและอรรถกถา

พุทธวงศ์นั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น

การประทับและจาริกของพระผู้มีพระภาค เพื่อเกื้อกูลพุทธบริษัท

พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐาก ทราบการจาริกของพระผู้มีพระภาค

ทรงปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์

ความบริบรูณ์ของพรหมจรรย์

บริษัททั้งหมด พึงตรวจตราอรรถด้วยอรรถ พยัญชนะด้วยพยัญชนะ

ถ้าอรรถ พยัญชนะแตกแยกกัน ก็ไม่พึงยินดี ไม่พึงคัดค้าน

บุคคลควรอนุโมทนาคำที่เป็นสุภาษิต ไม่ควรรุกรานในถ้อยคำที่กล่าวชั่ว

เคยพิจารณาเห็นความวิบัติของตนเองบ้างไหม เช่นเคยเห็นผิด

คำอันเป็นสุภาษิตทั้งหมด ล้วนเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค

พระเทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงำแล้ว ต้องไปเกิดในอบาย

ที่มา ...

แนวทางเจริญวิปัสสนา ตอนที่ 1

แนวทางเจริญวิปัสสนา ตอนที่ 2

แนวทางเจริญวิปัสสนา ตอนที่ 3

แนวทางเจริญวิปัสสนา ตอนที่ 4

แนวทางเจริญวิปัสสนา ตอนที่ 5

แนวทางเจริญวิปัสสนา ตอนที่ 6

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ก.ย. 2565

การศึกษาพุทธประวัติที่ชัดเจนและประกอบกันด้วยความสอดคล้องทั้ง 3 ปิฎก จะช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิด แล้วตัดสินเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่ได้อ่านด้วยความคิดของตนเอง การศึกษาพระธรรม ต้องเป็นผู้ตรง และละเอียด ใครพูด ใครวิจารณ์อะไร เราจะไม่รู้ว่า เขาแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อความเข้าใจธรรมะของเราหรือไม่ ต่างคนก็ต่างความคิด แต่จะคิดผิดหรือคิดถูก ใครจะรู้ถ้าหากเราเองไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยถูกต้อง อันที่จริง ในยุคนี้ ไม่มีใครรู้ทั่วธรรมะที่ทรงแสดงไว้ได้ เพราะพระธรรมทั้งหมดมาจากพระสัพพัญญุตญาณ ไม่ได้มาจากการตรึกของปุถุชน ถ้าศึกษาผิดตั้งแต่ต้น ก็จะผิดไปจากความจริงที่เป็นสัจจธรรมโดยตลอด

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม ...

วันวิสาขบูชา - ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

อยากทราบพุทธประวัติครับ

อยากอ่านเรื่องของพระพุทธเจ้าหลังบวชแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สิริพรรณ
วันที่ 3 ก.ย. 2565

กราบอนุโมทนาในกุศลด้วยความเคารพค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
swanjariya
วันที่ 4 ก.ย. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณและยินดีในกุศลทุกประการค่ะอาจารย์ฉัตรชัย

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ