จะเริ่มศึกษาธรรมจากจุดไหน
 
naka30111970
naka30111970
วันที่  3 ต.ค. 2563
หมายเลข  33054
อ่าน  129

เรียนทุกท่าน

เนื่องจากมีความต้องการจะศึกษาธรรม แต่ไม่รู้จริงๆว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี และควรเรียนรู้อย่างไร ( ชีวิตประจำวันเป็นคนที่ห่างไกลจากเรื่องธรรม มากเพราะไม่เคยใส่ใจศึกษาจริงจัง แต่ตอนนี้มีความต้องการเรียนรู้และศึกษา ) 

เคยฟังบรรยายธรรม ก็ตามไม่ทันเนื่องจากไม่เข้าใจคำศัพท์ ยกตัวอย่าง แม้แต่คำว่า"ดูกายดูจิต" แบบนี้ก้อเป็นงงๆ ว่าคืออะไรทำยังงัย 

หรือฟังธรรมที่พระอาจารย์บางท่านเทศน์ ก็ใช้คำศัพท์ยากเกินที่จะเข้าใจ 

ดังนั้นความหมายผมคือ ผมจะเริ่มเรียนจากตรงไหน ยกตัวอย่างหรือสมมุติว่า

- ฟังธรรมแล้ว ได้ยินคำว่า ขันธ์ ....แบบนี้ก้อต้องหยุดก่อนเพื่อไปหาความหมายว่า ขันธ์คืออะไร..

แบบนั้นมั้ยครับ รบกวนท่านทั้งหลายช่วยให้คำแนะนำผมด้วย 

ขอบพระคุณอย่างสูง


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ต.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ทรงแสดงจากพระปัญญาคุณที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ เหล่าสาวกได้สดับตรับฟัง เกิดปัญญาของตนเอง และก็กล่าวแสดงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน จารึกเป็นพระไตรปิฎกที่เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระไตรปิฎกก็คือพระพุทธพจน์ทั้งหมด การจะเข้าใจพระธรรมก็ต้องศึกษาจากพระพุทธพจน์ที่เป็นพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ แต่การจะเริ่มศึกษาเป็นไปตามลำดับอย่างไรนั้น ก็ต้องเข้าใจความจริงครับว่า พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎก มีอรรถ ความหมาย และความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง ซึ่งหากอ่านเองโดยไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองโดยละเอียด และไม่สนทนาสอบถามเลย ก็ย่อมจะทำให้เข้าใจผิดได้

เพราะฉะนั้น ควรจะเริ่มอันดับแรก คือ ฟังจากผู้รู้ ผู้ที่เข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องในพระไตรปิฎกและได้อธิบายให้เราเข้าใจ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้น ควรเริ่มจากการฟังผู้รู้ ผู้มีปัญญา เป็นกัลยาณมิตรที่อธิบายพระธรรมที่ลึกซึ้งในพระไตรปิฎกให้เราเข้าใจ มีท่านอาจารย์สุจินต์ เป็นต้น ที่ได้กล่าวแสดงธรรมในส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎกไว้อย่างดี ให้เข้าใจกันได้ ครับ

ซึ่งเริ่มด้วยการฟัง ศึกษาพระธรรม ในส่วนเบื้องต้น เริ่มจากคำว่า ธรรม คืออะไร เมื่อมีความเข้าใจเบื้องต้นที่สำคัญว่า ธรรมคืออะไร เข้าใจความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมในขั้นการฟังว่า ไม่มีสัตว์ บุคคล มีแต่สภาพธรรมที่เป็นไป บังคับบัญชาไม่ได้ ความเข้าใจเบื้องต้นเช่นนี้ ก็จะทำให้สามารถศึกษาในส่วนต่างๆ ของพระธรรม มีการอ่านหนังสือธรรมที่ได้อธิบายในส่วนของพระไตรปิฎก รวมทั้งการอ่านพระไตรปิฎกได้เข้าใจขึ้น เพราะฉะนั้น ฟัง อ่านหนังสือที่อธิบายโดยท่านผู้รู้ ผู้มีความเข้าใจ ก็จะทำให้ปัญญาค่อยๆ เจริญขึ้นทีละน้อย โดยไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะฟังอย่างไร เท่าไหร่ ฟังเรื่องอะไรในขณะนั้น ก็เข้าใจขณะนั้น ก็ค่อยๆ สะสมปัญญาแล้ว เพียงแต่ว่าจะต้องอาศัยการสนทนา สอบถามบ้างบางเวลา เพื่อประโยชน์ในความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่คิดเอง และที่สำคัญที่สุด ก็อาศัยกัลยาณมิตร คือ ผู้ที่เข้าใจพระธรรม มีท่านอาจารย์สุจินต์ ฟัง หรือ อ่านในส่วนที่ท่านแสดงไว้ ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาพระไตรปิฎกแล้ว เพราะท่านอาจารย์ก็แสดงธรรมที่มีจริงที่เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ควรเริ่มต้นอย่างไร

การศึกษาธรรม เราควรที่จะศึกษาส่วนใดก่อน

เชิญคลิกฟังคำบรรยายท่านอาจารย์สุจินต์ที่นี่ ครับ

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าเป็นธรรม

เริ่มต้นเพียงรู้แค่ .. เป็นธรรม ๑

เริ่มต้นเพียงรู้แค่ .. เป็นธรรม ๒

จะเริ่มต้นศึกษาจากพระไตรปิฎกเล่มไหน

ปัญญาเริ่มต้นจากการฟังพระธรรม

สามารถฟังธรรมจากพระไตรปิฎก โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บรรยายที่นี่ ครับ

จากพระไตรปิฏก

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ต.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"คนที่รู้ประโยชน์จริงๆ เห็นความลึกซึ้งจริงๆ เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงของธรรม จะไม่มีการละเลยหรือทอดทิ้งที่จะเข้าใจขึ้น ไม่ว่าจะโดยการอ่าน โดยการฟัง โดยการไตร่ตรอง โดยการสนทนาธรรมหรืออะไรทั้งสิ้น เพราะรู้ว่า กว่าจะได้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่ง่าย"

(อ้างอิงจากหัวข้อ ... ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม ... ครั้งที่ ๔๗๔)


ถ้ามีความตั้งใจจริงๆ เห็นประโยชน์จริงๆ ไม่ขาดการฟัง ไม่ขาดการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นอย่างแน่นอน การศึกษาธรรมก็คือ ศึกษาสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรม ทุกขณะเป็นธรรมจริงๆ ฟังส่วนไหน ศึกษาส่วนไหนแล้วค่อยๆ เข้าใจขึ้น นี่แหละ คือการเริ่มต้นค่อยๆ สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย การฟังบ่อยๆ เนืองๆ จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น เพราะเหตุว่า ฟังครั้งเดียว ไม่พอ ก็ต้องฟัง ต้องศึกษาต่อไป ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 13 ต.ค. 2563

https://www.dhammahome.com/cd/section/11

เริ่มต้นจากการศึกษาพื้นฐานพระอภิธรรมและฟังเทปการสนทนาธรรมอย่างเนืองๆ เพื่อความเข้าใจในคำว่า "ธรรมะ" อย่างมั่นคงค่ะ ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ