ปัญญาเริ่มต้นจากการฟังพระธรรม


    คนที่จะหมดกิเลสได้ถึงความเป็นพระอรหันต์ ต้องมีปัญญาแน่นอน ถ้าไม่มีปัญญาแล้วดับกิเลสไม่ได้ แต่ว่าปัญญาก็ต้องมีการตั้งต้นมีการเริ่มต้น ตั้งแต่การที่บุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วต้องฟังพระธรรมของพระองค์ก่อน จะได้ทราบว่าเราเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกมาก่อนที่จะได้ฟัง ถ้าทุกคนเข้าใจได้ถูกต้องก่อนฟัง ไม่ต้องฟังค่ะ เสียเวลา ไม่มีประโยชน์ แต่ว่าทุกครั้งที่ฟังจะรู้ว่าแต่ก่อนเราไม่เคยได้เข้าใจอย่างนี้ แม้แต่ความหมายของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไม่เคยคิดเลยว่าหมายความถึงสภาพธรรมในขณะนี้กำลังไม่เที่ยง กำลังเกิดขึ้นแล้วดับไป เราไปคิดว่าเกิดมา แล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย นั่นคือความไม่เที่ยง เราเข้าใจอย่างนั้น แต่ถ้าศึกษาแล้วจะรู้ได้ว่า ถ้าเข้าใจเพียงเท่านั้นหมดกิเลสไม่ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราก็รู้ เวลานี้พูดก็จริง เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย แล้วกิเลสก็ยังอยู่เต็มใช่ไหมคะ

    เพราะฉะนั้นความหมายของความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตา ต้องลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น และผู้ที่ประจักษ์แจ้งพระองค์แรกก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ได้ทรงแสดงพระธรรม เพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจตาม

     


    หมายเลข 4637
    26 ส.ค. 2558