หนทางที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์


    มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งขอให้พูดเรื่องหนทางที่จะทำให้บรรลุความเป็นพระอรหันต์  ท่านบอกว่าสำหรับหนทางที่จะทำให้บรรลุความเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามีเหล่านี้ ท่านก็พอเข้าใจแล้ว

    เพราะฉะนั้นก็ขอให้แสดงหนทางที่จะบรรลุความเป็นพระอรหันต์ ซึ่งตามความจริงจะเป็นหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้บรรลุเป็นโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ไม่ใช่ว่าแยกกัน เพราะเหตุว่าต้องอาศัยสติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏแล้วก็ปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่สามารถจะดับกิเลสได้ตามลำดับขั้น


    หมายเลข 4640
    26 ส.ค. 2558