พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง**

    เรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง เพราะเหตุว่าคำว่า “อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” ไม่ใช่ชื่อที่ใครๆสามารถจะมีได้ เพราะเหตุว่าเป็นคุณธรรมพิเศษ สูงสุด แม้ในสวรรค์หรือพรหมโลกก็ไม่มี เพราะเหตุว่าผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  จะประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในโลกมนุษย์ซึ่งเป็นชมพูทวีป เพราะเหตุว่าเป็นที่ที่เหมาะควรต่อการที่จะได้รับฟังพระธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้

    พระธรรมที่ได้ตรัสรู้ ทรงแสดงถึง ๔๕ พรรษา เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีความสนใจฟัง แล้วก็ศึกษาในชั่วเวลาเพียงเล็กน้อย ก็จะได้เข้าใจเพียงสมควร แต่ว่าถ้าเราได้มีความสนใจเพิ่มขึ้น ศึกษาเพิ่มขึ้น เราก็จะเห็นในพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้น เพราะว่าจริงๆแล้วถ้ากล่าวถึงคำว่า “พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” แสนไกลนะคะ ไกลมากคะ ผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีโอกาสจะเห็นเลย  ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นแต่เพียงรูปสักการะที่เรากราบไหว้บูชา เตือนให้ระลึกถึงพระคุณ แต่ว่าต้องเป็นพระปัญญาคุณที่ได้สะสมมานานมาก จนกระทั่งสามารถที่จะตรัสรู้ความจริงของชีวิต แล้วก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะอุปการะแก่สัตว์โลก ตลอดที่ยังไม่ได้ดับขันธปรินิพพาน ทรงแสดงพระธรรมมากมายกว่าบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

    เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทก็มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรม ตราบใดที่ยังมีพระธรรมคือพระไตรปิฎกนะคะ แต่ว่าการฟังนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียด แล้วก็รู้ว่า สิ่งที่จะได้ยินได้ฟัง เป็นสิ่งที่ต่างจากที่เคยคิด เคยเข้าใจ เพราะเหตุว่าเป็นการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า


    หมายเลข 4645
    8 ส.ค. 2558