เกิดมาแล้วเพื่ออะไร

    แต่ละคนเกิดมาแล้วเพื่ออะไร ลองคิดดูคะ ตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้ เพื่ออะไร และอะไรเป็นสิ่งที่สามารถจะเป็นสิ่งที่ติดตามไปได้ ในเมื่อทรัพย์สินเงินทอง เรื่องราวต่างๆ ก็ติดตามไปไม่ได้  พอหมดสิ้นเหตุการณ์ในโลกนี้ เกิดในโลกอื่น จะไม่มีการรู้เรื่องเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปในโลกก่อนเลย แต่ว่าสะสมโลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ทุกชาติไปได้

    ด้วยเหตุนี้ก็เป็นผู้ที่รู้ประโยชน์จริงๆว่า ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้อกุศลเกิด ไม่สามารถที่จะให้กุศลเกิดเป็นไปได้ตลอด แต่ธรรมก็จะทำให้เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรม  ธรรมที่เป็นกุศลก็เป็นกุศล ธรรมที่เป็นอกุศลก็เป็นอกุศล แล้วถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญา ปัญญานั้นถึงแม้อกุศลเกิด ก็ยังสามารถที่จะรู้ความจริง และไม่เป็นไปในอกุศลกรรมบถ ที่จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นอกุศลวิบาก แต่อันนี้ก็ต้องเป็นตามลำดับขั้นของปัญญา แต่อย่างไรก็ตามให้เห็นประโยชน์ของการเข้าใจถูก เห็นถูกว่า ทุกอย่างที่เกิดแล้วก็ดับหมดไปไม่กลับมาอีกเลย แม้ความคิด แต่ถ้ารู้ว่าไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ สัจธรรมทำให้เข้าใจถูกต้อง ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา บังคับที่จะให้อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดไม่ได้เลย เป็นไปตามแต่ละบุคคลซึ่งได้สะสมมา

    เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วทำดี คุ้มที่เกิด


    หมายเลข 4649
    7 ส.ค. 2558