ประวัติ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่  28 ม.ค. 2561
หมายเลข  29447
อ่าน  16,241

ประวัติ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

เกิด วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๖๙ 
เป็นบุตรีของ หลวงบริหารวนเขตต์ (ฉัตร ชูเกียรติ) และนางบริหารวนเขตต์ (เจริญ ปุณณสันถาร) สถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา

- ระดับประถมและมัธยม โรงเรียนเซนต์แมรี่ ถนนสาธรใต้
- ระดับมัธยมตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ระดับอุดมศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนถึงปีที่ ๒

การทำงาน

- สอนที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
- สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ ที่โรงเรียนสอนภาษาไทยของมิชชันนารี
- สอนภาษาไทยที่โรงเรียนของตนเอง ชื่อ Thai Language School (โรงเรียนไทยศึกษาสัมพันธ์)

การศึกษาธรรม

- พ.ศ. ๒๔๙๖ ศึกษาพระอภิธรรมที่พุทธสมาคม กับ อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ อาจารย์บุญมี เมธางกูร คุณพระชาญบรรณกิจ คุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต

การเผยแพร่ธรรม

- พ.ศ. ๒๔๙๙ บรรยายธรรมที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และทัณฑสถานหญิง คลองเปรม
- พ.ศ. ๒๕๐๖ บรรยายพระอภิธรรมที่ศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา และ สมาคมสังเคราะห์ทางจิต ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
- พ.ศ. ๒๕๑๐ – พ.ศ. ๒๕๑๙ บรรยาย “แนวทางเจริญวิปัสสนา” ที่ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
- พ.ศ. ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๔๓ บรรยาย “แนวทางเจริญวิปัสสนา” มหามกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
- บรรยายพระอภิธรรมแก่ชมรมพุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนทนาธรรมและตอบปัญหาธรรมแก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

- พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับเชิญไปร่วมสัมมนาธรรม ที่ประเทศศรีลังกา
- พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเชิญไปเผยแพร่พระธรรม ที่ประเทศกัมพูชา
- พ.ศ. ๒๕๔๑, ๒๕๔๓, ๒๕๔๕ ได้รับเชิญไปเผยแพร่พระธรรม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้บรรยายเชิงอภิปราย เรื่อง “การสนทนาธรรม เพื่อการรู้จักตัวเอง”
- พ.ศ. ๒๕๔๓ สนทนาธรรม “แนวทางเจริญวิปัสสนา” ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จนถึงปัจจุบัน
- พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑) ได้รับเชิญไปเผยแพร่พระธรรม ที่ประเทศเวียดนาม  ที่ผ่านมา ๑๑ ครั้ง
- พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับเชิญไปเผยแพร่พระธรรม ที่ประเทศไต้หวัน
- พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับเชิญไปเผยแพร่พระธรรม ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

หนังสือ            

๑. ปรมัตถธรรมสังเขป             
๒. สนทนาธรรม (กับวันทนา ทิพยวัลย์ และประชุมพร ชาญสุวิทยานันท์)            
๓. ตอบปัญหาธรรม             
๔. พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน โดย นีน่า วัน กอร์คอม (แปลอังกฤษ -ไทย)            
๕. บุญญกิริยาวัตถุ (คัดจากสนทนาธรรม)             
๖. เมตตา             
๗. พระพุทธเจ้าเสวยเนื้อหรือไม่             
๘. สนทนาธรรมกับชาวกัมพูชา             
๙. แด่ผู้มีทุกข์             
๑๐. ธรรมเตือนใจแด่คุณประมาท             
๑๑. เกิด แก่ เจ็บ ตาย             
๑๒. สนทนาธรรมร่วมกับคณะสนทนาธรรมที่วิหารรังสี          
๑๓. สนทนาธรรมเรื่องพระพุทธศาสนา            
๑๔. ปัจจัยสังเขป             
๑๕. แนวทางเจริญวิปัสสนา             
๑๖. บารมีในชีวิตประจำวัน             
๑๗. ตอบปัญหาธรรม (ในโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่วัดวังตะกู)             
๑๘. ธรรมสัญจรที่กัมพูชา             
๑๙. ธรรมบรรณาการในวันวิสาขบูชา ๒๙ พ.ค. ๒๕๔๒

เทป,แผ่นซีดี,แผ่นเอ็มพี ๓ บันทึกเสียง            

๑. ชุด "มองมุมมุ่งธรรม"            
๒. ชุด "พระพุทธเจ้าเสวยเนื้อหรือไม่"             
๓. ชุด "ปฏิจจสมุปบาท"             
๔. ชุด "ธรรมในชีวิตประจำวัน"             
๕. ชุด "บ้านเมืองทองฯ"             
๖. ชุด "บารมีในชีวิตประจำวัน"             
๗. ชุด "จิตปรมัตถ์"             
๘. ชุด "กรรม"             
๙. ชุด "สมถภาวนา"             
๑๐. ชุด "สนทนาธรรมที่อเมริกา"             
๑๑. ชุด "เมตตา"             
๑๒. ชุด "วินัยคฤหัสถ์"             
๑๓. ชุด "โสภณธรรม"            
๑๔. ชุด "บทสนทนาธรรม"             
๑๕. ชุด "ปัฏฐาน" (ปัจจัย ๒๔)            
๑๖. ชุด "แนวทางเจริญวิปัสสนา"             
๑๗ ชุด "การปฏิบัติธรรม"            
๑๘. ชุด "สนทนาธรรมที่อินเดีย"
๑๙. ชุด "ปกิณณกธรรม"
๒๐. ชุด "พื้นฐานพระอภิธรรม"

การเผยแพร่พระธรรมทางสถานีวิทยุ

- กรุงเทพมหานคร อสมท., รัฐสภา เอฟ.เอ็ม., สวพ., สทร. ๒, พล.๑, ทอ. ๐๑
- กำแพงเพชร ทภ. ๓, ทภ. ๓ เอฟ.เอ็ม.
- ขอนแก่น รด., มจร. เอฟ.เอ็ม.
- เชียงใหม่ วปถ. ๒, ทภ. ๓ เอฟ.เอ็ม.
- เชียงราย ทอ. ๐๑๕, ทภ.๓
- นครสวรรค์ ทภ.๓
- น่าน ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
- นครพนม ทภ. ๒
- นครศรีธรรมราช ทภ. ๔
- เพชรบูรณ์ ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
- พิษณุโลก ทภ.๓
- แพร่ ทภ.๓, ทภ. ๓ เอฟ.เอ็ม.
- พะเยา ทภ.๓, ทภ. ๓ เอฟ.เอ็ม.
- พิจิตร ทภ. ๓
- ภูเก็ต ๑ ปณ. เอฟ.เอ็ม.
- ลำปาง ทภ.๓ เอฟ.เอ็ม.
- ลำพูน ทภ. ๓ เอฟ.เอ็ม.
- สุพรรณบุรี ทภ. ๑
- สุราษฎร์ธานี สวท.เอฟ.เอ็ม.
- สิงห์บุรี ชุมชน เอฟ.เอ็ม.
- สุโขทัย ทภ. ๓, ทภ. ๓ เอฟ.เอ็ม.
- อุดรธานี ยานเกราะ, ทภ. ๓ เอฟ.เอ็ม.
- อุบลราชธานี ทอ. ๐๘

การเผยแพร่พระธรรมทางสถานีโทรทัศน์

- รายการบ้านธัมมะ ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์
- รายการบ้านธัมมะ ช่อง TNN2
- สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 20
-สถานีโทรทัศน์ Dr.TV  ช่อง 272

(ภาพหลวงบริหารวนเขตต์ )

(ภาพหลวงบริหารวนเขตต์ คุณซาร่าห์ และ ท่านอาจารย์ ณ ประเทศอังกฤษ)

เกียรติประวัติ

- พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
- พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ในวันสตรีสากลขององค์การสหประชาชาติ
- พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
- พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลพุทธคุณูปการ ระดับกาญจนเกียรติคุณ ลงนามโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ประธานคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) และนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ดำเนินการโดยคณะกรรมมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร

 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

..........................................................................

Biographical Sketch of Ms. Sujin Boriharnwannaket, President of the Dhamma Study and Support Foundation

Birth Date: January 13, 1927.

Place of Birth: Ubon Ratchathani, Thailand.

Education:

- Saint Mary’s School, South Sathorn Rd. (primary and secondary education)
- Triam Udom Suksa School (Chulalongkorn University Preparatory School)
- Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University (sophomore level)

Previous Work Experience:

- Teaching at Dara Academy, Chiangmai
- Teaching Thai to foreigners at the Union Language School
- Teaching Thai at the Thai Language School

Dhamma Study:

- 1953 studied Abhidhamma at the Buddhist Association with Mrs.Naeb Mahaneranon, Mr.Boonmee Methangkul 

Previous Dhamma Lectures:

- 1956, Dhamma lectures at the National Culture Congress and at the Women’s Correctional Facilty, Department of Corrections, Klongprem, Bangkok
- 1963: lectured on Abhidhamma at the Buddhist Research Center at Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan
- 1967-1976, lectured on "The Foundation for Developing Right Understanding" at the Somdej’s Residence, Mahatat-Yuwarachrangsarit Temple
- 1976-2000, gave lectures on "The Foundation for Developing Right Understanding" at the Mahamakut Buddhist University, Wat Bowonniwet Viharalectured on Abhidhamma at Buddhist societies in various universities such as: Chulalongkorn University, Thammasat University, Srinakharinwirot University, Kasetsart University, The Royal Thai Airforce Academy, and others lectured on Dhamma to many government departments, including the 2nd Wing Division of the Royal Thai Airforce, Lopburi, Siriraj Hospital, Bhumibol Adulyadej Hospital, Phra Mongkut Klao Hospital and others
- 1976 to the present, lectures on Abhidhamma to members of Buddhist Assemblies at various universities, and has presided over Q&A sessions with Buddhist monks, novices, and lay devotees at a number of places in Bangkok and other provinces
- 1977, invited to participate in a Conference on Buddhist Dhamma in Sri Lanka
- 1992 and 2000, invited to present Dhamma instruction in the Kingdom of Cambodia
- 1998, 2000, 2002 invited to Dhamma talks in the U.S.A.
- 2000 to the present, Dhamma talks on "The Foundation for Developing Right Understanding" at the Dhamma Study and Support Foundation
- 2002, the Committee of Religion, Art and Culture, The House of Representatives, invited Ms.Sujin and scholars from the Dhamma Study and Support Foundation to hold Dhamma Discussions at Parliament House.
- 2012 to the present, 2000 to the present, invited to Dhamma talks in Vietnam.
- 2018 2000 to the present, invited to Dhamma talks in Taiwan.
- 2019 invited to Dhamma talks in Sydney, Australia.

Ms. Sujin Boriharnwanaket has written more than fifteen books on Buddhism including “A Survey of Paramattha Dhamma” and “The Conditionality of Life”. Her lectures are broadcast from more than twenty broadcasting stations throughout Thailand.

Honors Received:

- 1985, granted an emblem of honor by Her Royal Highness Princess Sirindhorn in recognition of the great benefits derived from her total dedication to Buddhism
- May 30, 2002, Honorary Masters Degreee in Religious Studies (Buddhism) from Mahamakut Buddhist University
- March 7, 2007, Outstanding Award for Women in Buddhism, on the Occasion of International Women’s Day by the United Nations
- May 25, 2008, Honorary Doctorate Degree in Religious Studies (Buddhism) from Mahamakut Buddhist University
- April 22, 2009, Emblem of Honor presented by the Committee for Religion, Art and Culture of the House of Representatives

Present Position:   Chairman of the Board of Directors of the Dhamma Study and Support Foundation, registration no. 2522, August 1, 1984 

address: 174/1 Charoen Nakorn 78, Dao Khanong, Thonburi, Bangkok 10600, Thailand; Tel: +662-468-0239;

website: www.dhammahome.com

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่ 28 ม.ค. 2561 22:26 น.

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาคุณลุงประพันธ์ ธรรมจีรัง ที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ท่านเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์รุ่นแรก ๆ ที่ได้ถ่ายภาพ บันทึกเสียงคำบรรยายทั้งที่เป็นเทปคาสเสทและวิดีโอ ตั้งแต่ท่านอาจารย์บรรยายธรรมใหม่ๆ เมื่อกว่า 60 ปีมาแล้ว และท่านได้มอบภาพถ่าย วีดีโอทั้งหมดไว้กับคุณวันชัย ภู่งาม ซึ่งคุณวันชัยได้คัดเลือกภาพและวิดีโอมาประกอบเรื่องในกระดานสนทนาตามความเหมาะสม

ขอขอบคุณและอนุโมทนาคุณซาราห์ แอบบอท ที่นำภาพคุณพ่อและท่านอาจารย์ขณะที่เดินทางไปประเทศอังกฤษเมื่อเกือบ 40 ปีก่อนจากอัลบั้มภาพของคุณแม่คุณซาราห์มาให้และคุณวันชัยได้คัดเลือกมาประกอบเรื่อง และคุณแม่คุณซาราห์ก็เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันเมื่อกลางเดือนมกราคม 2561 นี้เอง 

ขออุทิศส่วนกุศลที่ทำมาแล้วทั้งหมดให้ท่านทั้งสองร่วมอนุโมทนาด้วยเทอญ

คณซาราห์พูดในการสนทนาธรรมที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายกว่า ถ้าคุณแม่เสียชีวิต จะกล่าว สัลลสูตร ในพิธีศพ เพราะเธอประทับใจมาก ซึ่งข้อความในพระสูตรมีว่า 

"...ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมาย ใครๆ รู้ไม่ได้ ทั้งลำบาก ทั้งน้อย และประกอบด้วยทุกข์

สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้ว จะไม่ตายด้วยความพยายามอันใด ความพยายามอันนั้นไม่มีเลย แม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตาย เพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดา

ผลไม้สุกงอมแล้ว ชื่อว่าย่อมมีภัยเพราะจะต้องร่วงหล่นไปในเวลาเช้า ฉันใด
สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้ว ชื่อว่าย่อมมีภัย เพราะจะต้องตายเป็นนิตย์ ฉันนั้น

ภาชนะดินที่นายช่างทำแล้วทุกชนิด มีความแตกเป็นที่สุด แม้ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็
ฉันนั้น ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนเขลา ทั้งคนฉลาด ล้วนไปสู่อำนาจของมฤตยู มีมฤตยูเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมด

เมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกมฤตยูครอบงำแล้ว ต้องไปปรโลก บิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้ หรือพวกญาติจะป้องกันพวกญาติไว้ก็ไม่ได้ ท่านจงเห็น เหมือนเมื่อหมู่ญาติของสัตว์ทั้งหลายผู้จะต้องตาย กำลังแลดูรำพันอยู่โดยประการต่างๆ สัตว์ผู้จะต้องตายผู้เดียวเท่านั้นถูกมฤตยูนำไป
เหมือนโคที่บุคคลจะพึงฆ่าถูกนำไปตัวเดียวฉะนั้น ความตายและความแก่กำจัดสัตว์โลกอยู่อย่างนี้

เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์ทั้งหลายทราบชัดสภาพของโลกแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก
ท่านย่อมไม่รู้ทางของผู้มาหรือผู้ไป ไม่เห็นที่สุดทั้งสองอย่าง  ถึงจะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์ ถ้าผู้คร่ำครวญหลงเบียดเบียนตนอยู่จะยังประโยชน์อะไรๆ ให้เกิดขึ้นได้ไซร้

บัณฑิตผู้เห็นแจ้งก็พึงกระทำความคร่ำครวญนั้น บุคคลจะถึงความสงบใจได้ เพราะการร้องไห้ เพราะความเศร้าโศก ก็หาไม่ ทุกข์ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นยิ่งขึ้น และสรีระของผู้นั้นก็จะซูบซีด
บุคคลผู้เบียดเบียนตนเอง ย่อมเป็นผู้ซูบผอม มีผิวพรรณเศร้าหมอง

สัตว์ทั้งหลายผู้ละไปแล้ว ย่อมรักษาตนไม่ได้ด้วยความรำพันนั้น การรำพันไร้ประโยชน์ คนผู้ทอดถอนถึงบุคคลผู้ทำกาละแล้ว ยังละความเศร้าโศกไม่ได้ ตกอยู่ในอำนาจแห่งความเศร้าโศก ย่อมถึงทุกข์ยิ่งขึ้น ท่านจงเห็นคนแม้เหล่าอื่นผู้เตรียมจะดำเนินไปตามยถากรรม (และ)
สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ผู้มาถึงอำนาจแห่งมัจจุแล้ว กำลังพากันดิ้นรนอยู่ทีเดียว ก็สัตว์ทั้งหลายย่อมสำคัญด้วยอาการใดๆ อาการนั้นๆ ย่อมแปรเป็นอย่างอื่นไปในภายหลัง ความ
พลัดพรากกันเช่นนี้ย่อมมีได้ ท่านจงดูสภาพแห่งโลกเถิด มาณพแม้จะพึงเป็นอยู่ร้อยปีหรือยิ่งกว่านั้น ก็ต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติ ต้องละทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้

เพราะเหตุนั้น บุคคลฟังพระธรรมเทศนาของพระอรหันต์แล้ว เห็นคนผู้ล่วงลับทำกาละแล้ว กำหนดรู้อยู่ว่า บุคคลผู้ล่วงลับทำกาละแล้วนั้น เราไม่พึงได้ว่า จงเป็นอยู่อีกเถิด ดังนี้ พึงกำจัดความรำพันเสีย บุคคลพึงดับไฟที่ไหม้ลุกลามไปด้วยน้ำ ฉันใด นรชนผู้เป็นนักปราชญ์ มีปัญญา เฉลียวฉลาด พึงกำจัดความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเสีย โดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุ่น ฉะนั้น

คนผู้แสวงหาความสุขเพื่อตน พึงกำจัดความรำพัน ความทะยานอยากและความโทมนัสของตน พึงถอนลูกศร คือ กิเลสของตนเสีย เป็นผู้มีลูกศร คือ กิเลสอันถอนขึ้นแล้ว อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยแล้วถึงความสงบใจ ก้าวล่วงความเศร้าโศกได้ทั้งหมด เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศก
เยือกเย็น ฉะนี้แล ฯ

(ภาพคุณแม่ของคุณซาร่าห์)

บัดนี้คุณซาราห์คงได้กล่าวพระสูตรนี้แล้ว อนุโมทนาที่ทำให้มีผู้ได้ยินพระดำรัสอันมีค่ายิ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้น พระธรรมยิ่งเผยแพร่ยิ่งรุ่งเรือง 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 28 ม.ค. 2561 22:44 น.

                   สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาครับ กระผมเป็นคนหนึ่งในอีกหลายๆคนที่มีโอกาสได้รับฟังธรรมะบรรยายจากท่านอาจารย์แล้วได้สะสมความรู้ความเข้าใจธรรมะมาโดยลำดับ นับว่าไม่เสียชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนา 

                     ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของท่านอาจารย์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 31 ม.ค. 2561 06:15 น.

กราบอนุโมทนาด้วยความเคารพยิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 31 ม.ค. 2561 11:36 น.

กราบเท้า อ.สุจินต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออาจารย์สุขภาพแข็งแรง และเป็นกำลังพระพุทธศาสนา

ส่งมอบความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แก่ผู้ไม่รู้ ให้เกิดความเข้าใจตามกำลังค่ะ

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 1 ก.พ. 2561 07:40 น.

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 1 ก.พ. 2561 11:16 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
apichet
apichet
วันที่ 14 ก.พ. 2561 15:19 น.

กราบเท้าขอบคุณ ผู้มีพระคุณทำให้ผมได้ฟังธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
papon
papon
วันที่ 2 พ.ค. 2561 11:08 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 3 พ.ค. 2561 02:37 น.

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองท่านอาจารย์ให้มีสุขพลานามัยแข็งแรง เพื่อเป็นผู้นำกระแสธรรมมาสู่เหล่าผู้มีโอกาสได้ฟังได้ทั้งหลายให้ได้เข้าใจและเห็นธรรม

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 3 พ.ค. 2561 10:53 น.

  ขอบพระคุณและขออนุโมทนา ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 4 พ.ค. 2561 06:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 8 พ.ค. 2561 07:09 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
มกร
มกร
วันที่ 11 พ.ค. 2561 22:24 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
tong9999
tong9999
วันที่ 12 พ.ค. 2561 13:24 น.

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพยิ่ง ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Kajol
Kajol
วันที่ 12 พ.ค. 2561 15:28 น.

กราบเท้าอาจารย์มาด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
โพธิ์งามพริ้ง
วันที่ 12 พ.ค. 2561 23:40 น.

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 13 พ.ค. 2561 09:09 น.
ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 30 พ.ค. 2561 07:52 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์ และขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
วิริยะ
วันที่ 30 พ.ค. 2561 15:15 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 30 พ.ค. 2561 20:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
Nataya
วันที่ 3 มิ.ย. 2561 22:37 น.

 

กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
แมน
แมน
วันที่ 21 ก.ค. 2561 00:22 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 6 ส.ค. 2561 18:22 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
a5g1aeka
a5g1aeka
วันที่ 11 ส.ค. 2561 09:17 น.

ขออนุโมทนาสาธุครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
Jans
Jans
วันที่ 13 ส.ค. 2561 16:23 น.

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 14 ส.ค. 2561 15:21 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
lokiya
วันที่ 15 ส.ค. 2561 09:39 น.

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 19 ส.ค. 2561 11:39 น.

กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาพี่แดงในกุศลวิริยะค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
ติเหลด
ติเหลด
วันที่ 4 ก.ย. 2561 13:02 น.

ขออนุโมทนาบุญครับ...ทุกวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสขยายความรู้ทางธรรมะจากการฟังธรรมบรรยายทางช่อง youtube , แผ่นซีดี หรือแหล่งที่มีการเผยแพร่ต่างๆ แรกๆ ก็ฟังการบรรยายของอาจารย์เข้าใจบ้างไม่ไม่เข้าใจ แต่เดี๋ยวนี้ มีความตั้งใจมากขึ้น ฟังเข้าใจได้ง่าย...ผมก็ทำเป็นกิจวัตร ทำประจำทุกวันทุกคืน ต้องฟังธรรมะที่อาจารย์บรรยายครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
ROBOT
ROBOT
วันที่ 5 ก.ย. 2561 20:38 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 10 ก.ย. 2561 03:01 น.

ดีใจที่สุดและเป็นมงคลต่อชีวิตตนเองที่สุดที่ได้ไปกราบเท้าท่านอาจารย์ และได้ฟังธรรมจากท่านโดยตรง  ท่านคือผู้ที่งามพร้อม ทั้งในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด ทั้งกาย วาจา ใจ ปัญญา และ ธรรม

ขอน้อม จิต เจตสิก และรูป นี้ กราบเท้าท่านอาจารย์ผู้มีคุณอันล้นพ้นที่แสดงธรรมให้ข้าพเจ้าได้เห็นแสงแห่งพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 12 ก.พ. 2562 21:02 น.

น้อมกราบบูชาคุณพระรัตนตรัย

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพ

ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจเพื่อเผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธองค์นานเท่านานเจ้าค่ะ ขออนุโมทนา สาธุๆๆเจ้าค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
พัชรีรัศม์
พัชรีรัศม์
วันที่ 15 ก.พ. 2562 09:05 น.

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านที่ได้เผยแพร่พระธรรมตามความเป็นจริงให้ผู้คนทั้งหลายได้ตาสว่าง  ถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากท่าน ดิฉันคงโง่ด้วยความไม่รู้อีกนาน

กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 18 ก.พ. 2562 17:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
chamaikorn
วันที่ 23 ก.พ. 2562 08:03 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจิณต์ ขอบคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ